Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

TERMÍNY TRADIČNÝCH RYBÁRSKYCH PRETEKOV v roku 2016

 

Tradičné rybárske preteky detí  : VN Môťova                  07.05.2016


Tradičné rybárske preteky dospelých : VN Môťova        08.05.2016

 

V Ý D A J    P O V O L E N Í  v  roku   2016.

 

  1. Povolenie na rok 2016 sa vydá len členom, ktorí odovzdali úlovkové lístky za rok 2015 a odovzdanie im bolo potvrdené v členskom preukaze, alebo uhradili pokutu za neodovzdanie prehľadu o úlovkoch v požadovanom termíne, ďalej  majú  odpracovanú brigádu, resp. zaplatenú finančnú úhradu za neodpracované hodiny a v členskom preukaze budú mať nalepenú fotografiu (stanovy SRZ § 6 bod 2 j). Deťom od 6 do 15 rokov, ktoré sú organizované v krúžkoch ml. rybárov je potrebné predložiť potvrdenie že absolvovali preskúšanie, poučenie.

 

2. UPOZORNENIE:  Členské príspevky a ostatné  platby musia byť zaplatené do 31. marca 2016!

Po uvedenom termíne podľa stanov SRZ  zaniká členstvo (stanovy SRZ §10 bod c).

Všetci členovia okrem detí od 6 do15 rokov sú povinní zaplatiť poštovou  poukážkou :

-      členské   30,00€,  alebo 14,00€

-      príspevok na vývoz odpadu - 1,00 €

-      príspevok pre deti a mládež (podľa uváženia člena SRZ, ale minimálne 1,00 €)

-      a platby za  povolenia , podľa smernice  (viď. zadná strana)!

 

3. Všetci členovia sú povinní si okrem stanovených platieb prevziať členské známky do legitimácií

v termíne do 02.04.2016 aj keď si neberú povolenie na rybolov na rok 2016.

V termíne od 02.04.2016  do 30.06.2016 budú povolenia vydané len po uhradení administratívneho poplatku v hodnote 20,- €. Po 30.06.2015 už nebude možné vydať žiadne povolenie na rybolov.

 

4. Vydávanie bude spoločné pre obvodné organizácie ObO-1, ObO-2 a ObO-3 v  Rybárskom dome, na ulici Švermova  č.40, v termínoch  podľa bodu 6. Výdaj  pre  ObO4. – DETVA  bude realizovaný v Detve, ul. M. R. Štefánika č. 11, 3.posch. (oproti OD Siroň), v sobotu od 08:00 do 12:00 hod. január - 2, 9, 16 a 23, marec  - 12, 19 a 26, apríl - 2.

Pri výdaji povoleniek  je každý člen povinný priniesť so sebou :

-        ústrižky poštových poukážiek o platbe,

-        členskú legitimáciu

-        platný štátny rybársky lístok na rok 2016.

 

Bez platného štátneho rybárskeho lístka a nalepenej fotografie v členskom preukaze vám nebude vydané povolenie na rybolov, platí aj pre deti od 6 do 14 rokov !!!


Žiadame  Vás , aby ste platby uskutočňovali vždy na samostatnej poštovej poukážke pre každého jednotlivca

( napr. otec + syn   -  treba dve poukážky !).  Platby v hotovosti sa neprijímajú okrem platby za rybárske poriadky!

 

5. Platby  realizovať len na  peňažných poukážkach SRZ ZVOLEN.  Na poukážke treba uviesť, v správe pre adresáta, čísla zo „Smernice ...“ pre platby, ktoré realizujete. Nové poukážky dostanú  členovia pri odovzdávaní úlovkových lístkov na jednotlivých ObO. Členovia, ktorí boli disciplinárnou  komisiou potrestaní  finančnou pokutou predložia tiež ústrižok o jej zaplatení !

 

6. Termíny výdaja pre ObO-1, ObO-2, ObO-3 :

1. termín

sobota

9. január 2016

9,00 – 14,00 hod

---------------

2. termín

sobota

16. január 2016

9,00 – 13,00 hod

---------------

3. termín

sobota

13. február 2016

9,00 – 13,00 hod

---------------

4. termín

sobota

20. február 2016

9,00 – 13,00 hod

---------------

5. termín

sobota

27. február 2016

9,00 – 13,00 hod

---------------

6. termín

sobota

5. marec 2016

9,00 – 13,00 hod

---------------

7. termín

sobota

12. marec 2016

9,00 – 14,00 hod

12,00 – 12,30 obed. prestávka

8. termín

sobota

19. marec 2016

9,00 – 14,00 hod

12,00 – 12,30 obed. prestávka

9. termín

sobota

26. marec 2016

9,00 – 14,00 hod

12,00 – 12,30 obed. prestávka

10. termín

sobota

2. apríl 2016

9,00 – 14,00 hod

12,00 – 12,30 obed. prestávka

 

7. Termíny výdaja povolení pre ObO-4

1. termín sobota 02.01.2016 8,00 hod - 12,00 hod
2. termín sobota 09.01.2016 8,00 hod - 12,00 hod
3. termín sobota 16.01.2016 8,00 hod - 12,00 hod
4. termín sobota 23.01.2016 8,00 hod - 12,00 hod
5. termín sobota 12.03.2016 8,00 hod - 12,00 hod
6. termín sobota 19.03.2016 8,00 hod - 12,00 hod
7. termín sobota 26.03.2016 8,00 hod - 12,00 hod
8. termín sobota 02.04.2016 8,00 hod - 12,00 hod

 

8. Žiadame všetkých členov, aby  využívali hlavne prvé termíny. V  každom  termíne je plánovaný výdaj pre cca 150 členov. Zmena niektorého termínu zo závažných dôvodov bude oznámená   výveskou v Rybárskom dome, skrinkách príslušných  ObO a na  www.srz-zvolen.sk

 

 

 

S M E R N I C A

o platení členských príspevkov a povolení na rybolov v roku 2016.

 

  1. Podmienkou pre priznanie a vydanie povolenia na rok 2016 je odovzdanie záznamov o úlovkoch v zákonom stanovenom termíne a odpracovanie resp. Úhrada brigád za rok 2015, odsúhlasených od ObO a potvrdených v členskej legitimácii !

 

  1. Členské príspevky sú splatné najneskoršie do 31.3. 2016 – po tomto termíne musí člen zaplatiť nové zápisné

 

p.č.

Členské príspevky a povolenia pre rok 2016

1.

Členský príspevok – dospelí  nad 18 rokov

30,00 €

2.

Členský príspevok – mládež 15 –17 roční a študenti do 25 rokov

/Dolnú hranicu veku15 rokov musia dosiahnuť k 31.12. príslušného kalendárneho roka /

14,00 €

3.

Príspevok na vývoz odpadu – neplatia deti do 14 rokov

/povinná platba pre všetkých členov SRZ nad 15 rokov /

1,00 €

4. Príspevok pre deti a mládež (podľa uváženia člena SRZ, minimálne 1,00 €),/povinná platba pre všetkých členov SRZ nad 15 rokov/ 1,00 €

5.

Pokuta za neodovzdanie záznamu o úlovkoch  do 15.01.2015

10,00 €

6.

Zápisné pre nového člena

34,00 €

7.

Zápisné pre deti do 14 rokov

7,00 €

8.

Kaprové – Miestne povolenie na vody MsO SRZ Zvolen

46,00 €

9.

Kaprové – Miestne povolenie so zľavou na vody MsO SRZ Zvolen

/pre študentov do 25 rokov, mládež 15-17 roční/ - potrebné predložiť k nahliadnutiu u študentov do 25 rokov potvrdenie o návšteve školy.

33,00 €

10.

Kaprové – Miestne povolenie so zľavou na vody MsO SRZ Zvolen

/pre poberatelov starobného dôchodku a ZŤP/.

K vydaniu miestneho povolenia zo zľavou musí člen predložiť  Potvrdenie o poberaní starobného dôchodku alebo preukaz ZŤP. Zľavu  pre dôchodcov je možné poskytnúť len ak je žiadateľ členom MsO SRZ Zvolen min. 10 rokov. ( Uznesenie Mestskej konferencie z roku 2014)

33,00 €

11.

Kaprové – Miestne – povolenie pre Deti od 6 do 14 rokov

14,00 €

12.

Kaprové – Zväzové – povolenie pre Deti od 6 do 14 rokov - povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom Miestneho kaprového povolenia vydaného ZO SRZ, ktorej je členom.

10,00 €

13.

Pstruhové – Miestne povolenie na vody MsO

30,00 €

14.

Pstruhové – Miestne povolenie pre Deti od 6 do 14 rokov

15,00 €

15.

Kaprové – Zväzové  povolenie - povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom Miestneho kaprového povolenia vydaného ZO SRZ, ktorej je členom.

35,00 €

16.

Lipňové – Zväzové povolenie - povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je držiteľom Miestneho kaprového alebo lipňového povolenia vydaného ZO SRZ, ktorej je členom.

35,00 €

17.

Zvláštne povolenie na všetky revíry SRZ / vydáva RADA len po súhlasnom vyjadrení výboru ZO SRZ, ktorej je žiadateľ o vydanie takéhoto povolenia členom./

520,00 €

18.

Hosťovacie povolenie na K vody MsO           - denné

10,00 €

 

- týždenné

40,00 €

 

Detské (6 – 14 rokov)                              - denné

2,00 €

 

- týždenné

5,00 €

19.

Hosťovacie povolenie na P vody MsO           - denné

10,00 €

 

- týždenné (3 dni lovu)

25,00 €

20.

Hlavátkové povolenie na revír Hron č.7 – 5 vychádzok ( v predaji od 10/2016)

50,00 €

21.

Za rok 2015 ste povinný uhradiť za  6  neodpracovaných hodín á 4,00€

24,00 €

22.

Predplatenie brigád na rok 2016

20,00 €

23.

Poplatok za vydanie povolenia po termíne 11.04.2016 ,najneskôr však do 30.06.2016.

Od 01.07.2016 nebude možné vydať žiadne povolenie!!!

20,00 €

 

3.  Žiadosť na úľavu, alebo oslobodenie od brigád na rok 2016 je treba podať do 20.01.2017. Týka sa aj členov, ktorí mali úľavu alebo oslobodenie v predchádzajúcich rokoch.

 

Zvolen  27.11.2015                                                             Mestský výbor SRZ MsO Zvolen