Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Miestny rybársky poriadok

 

 

SLOVENSKÝ  RYBÁRSKY  ZVAZ

mestská organizácia – Z V O L E N

 

 

MIESTNY  RYBÁRSKY

PORIADOK

 

 

Pre držiteľov povolení na rybolov

v rybárskych revíroch SRZ MsO Zvolen

 

 

 

Platný od 1.januára 2015

Do 31.decembra 2017

 

Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Zvolen na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch SRZ MsO Zvolen na základe zákona č.139/02 Zb.o rybárstve a vykonávacej vyhl.č. 185/06 Zb. vydáva tento

 

m i e s t n y

r y b á r s k y  p o r i a d o k

 

 

  1. A.    VŠEOBECNÁ ČASŤ

 

1.Rozsah platnosti rybárskeho poriadku

 

  1. Tento rybársky poriadok upravuje rybolov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu mestskej organizácie Zvolen uvedených v časti B tohto poriadku /popis revírov/.


2. Každý kto loví ryby a iné vodné živočíchy v rybárskych revíroch MsO SRZ Zvolen musí mať pri sebe:

- Platný rybársky lístok

- Platné povolenie na rybolov so záznamom o dochádzke k vode a úlovkoch

- Platný členský preukaz

- Povinnú výbavu rybára ( podberák, uvoľňovač háčikov a meradlo na zistenie dĺžky)

 

3. Pred začatím lovu na miestnych rybárskych revíroch, sú členovia iných organizácií a nečlenovia SRZ povinní zakúpiť si príslušné hosťovacie povolenie. Neplatí pre držiteľov  osobitného povolenia,  zvláštneho povolenia a miestneho bezplatného povolenia. Osobitné povolenie vydané MP SR /§ 10/, ktoré oprávňuje na lov rýb, nahradzuje rybársky lístok i hosťovacie povolenie vydané MsO SRZ Zvolen.

 

4. Revíry označené „kaprový (H) informujú loviaceho o výskyte hlavátky.

 

 

2. PODMIENKY LOVU RÝB

 

1.Ochrana rýb - § 11 zákona č.139/2002 Z.z. a neskorších znení

1. V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1.októbra do 15.apríla.

2. V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15.marca do 31.mája.  Neplatí v čase  od 1.mája do 15.mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky.

3. Na VN Dobrá Niva revír č. 3-5010-1-1 a VN Môťová revír č. 3-5410-1-1 je povolený skorší lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany od 15.mája .

4. Zákaz lovu rýb podľa odseku 2 sa nevzťahuje na kaprové vody, ktoré sú vodným  tokom okrem slepých, mŕtvych a odstavených ramien a povrchových vôd, umelo

vzdutých v koryte toku.

 

2. Individuálna ochrana rýb - §12 zákona č.139/2002 Z.z, a neskorších znení

 

Zakazuje sa

1. loviť ryby v čase individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb okrem lovu

generačných rýb na účely ich reprodukcie vykonávaného užívateľom rybárskeho   revíru

2. loviť ryby mimo ustanoveného denného času lovu rýb,

3. privlastniť si ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a hornú mieru pre privlastnenie, ak je pre príslušný revír takéto ustanovenie platné, ako aj privlastniť si ryby nad ustanovený počet. Maximálny počet privlastnených rýb v jednom kalendárnom roku je 50 ks týchto druhov rýb: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký a lieň sliznatý akejkoľvek hmotnosti.

4. začať lov bez zapísania dátumu a miesta lovu a skončiť lov bez zapísania počtu a

hmotnosti ulovených rýb do záznamu.

5. Na základe uznesení VČS ObO 1,2,3,4 platí pre členov MsO SRZ Zvolen, držiteľov hosťovacích povolení a výmenných povolení v revíri VN Dobrá Niva 3-5010-1-1 HORNÁ MIERA KAPRA RYBNIČNÉHO 60 CM !!!

Na VN Dobrá Niva sa doporučuje kapra vo všetkých jeho formách v celkovej dĺžke nad 60 cm pustit späť do vody.

Vo všetkých ostatných rybárskych revíroch MsO SRZ Zvolen sa doporučuje kapra vo všetkých jeho formách v celkovej dĺžke nad 70 cm pustiť späť do vody.

 

3. Zakázané spôsoby lovu rýb - § 13 zákona č.139/2002  Z.z. a neskorších znení

 

1/ Zakazuje sa

a/ používať na lov rýb výbušniny, otravné látky, harpúny, bodce, udice bez prútov,

ako aj strieľať ryby, loviť ryby pod ľadom, loviť ich  na šnúry a podsekávaním

udicou, do rúk a do ôk,

b/ zbierať ikry, používať na lov rýb elektrický prúd, omamné látky, loviť ryby v noci za

pomoci svetla, používať lapadlá, čerene s väčšou plochou ako 1m2, vrše, koše a

pod., loviť ryby v rybovode a vo vyznačenom úseku nad ním a pod ním, používať

akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb alebo siete a zabraňovať ťahu rýb proti

vode,

c/ loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, ako aj

ryby zhromaždené v čase neresu a na zimoviskách,

d/ loviť ryby vypustením, odrazením alebo odčerpaním vody,

e/ loviť ryby pri vodohospodárskych stavbách s tabuľou vyznačenej vzdialenosti od

telesa hrádze alebo hate, od objektov vodných elektrární, čerpacích staníc, od

technických zariadení, plavebných, odvodňovacích a závlahových kanálov a

plavebných komôr, a to i počas ich výstavby, z plavidiel a z plávajúcich

technických zariadení, v plavebných komorách, z cestných a železničných mostov

a lávok pre peších, v biokoridoroch a rybovodoch,

f/ loviť ryby na zaplavených pozemkoch pri povodni a zabraňovať rybám vrátiť sa do

rybárskeho revíru.

 

2/Zákazy uvedené v odseku 1 písm. b/ až d/ sa nevzťahujú na osoby, ktoré na základe osobitného povolenia na rybolov plnia vedeckovýskumné úlohy a na užívateľa,

ktorý vykonáva

a/ záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách /§ 20/,

b/ hospodársky odlov rýb,

c/ ichtyologický prieskum.

 

4. Zakázané spôsoby v pstruhových vodách - § 14 zákona č.139/2002 Z.z. a neskorších znení

V pstruhových vodách sa zakazuje:

a/ loviť viac než jednou udicou,

b/ používať ako nástrahu živú rybku,

c/ používať pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri,

d/ pri love prívlačou na mŕtvu rybku používať viac než jeden háčik,

e/ loviť na plávanú a položenú,

f/ používať pri love viac ako jednu nástrahu okrem lovu na umelé mušky,

g/ používať ako nástrahu červy a hmyz vo všetkých vývojových štádiách,

h/ loviť viac ako tri dni v týždni.

 

V pstruhových revíroch bez privlastnenia úlovku ( chyť a pusť) sa navyše doporučuje:

-        nepoužívať ako nástrahu mŕtvu rybku,

-        nepoužívať háčiky s protihrotom ( háčik s protihrotom by mal mať zatlačený alebo odstránený protihrot)

 

5. Zakázané spôsoby  v kaprových vodách - § 16 zákona č.139/2002 Z.z. a neskorších znení

V kaprových vodách sa zakazuje:

a/ loviť na viac ako dve udice,

b/ loviť na viac ako dva nadväzce na jednej udici opatrené jednoduchým háčikom,

alebo na viac ako  jeden nadväzec opatrený dvoj háčikom alebo troj háčikom a na

viac ako tri mušky pri použití  muškárskej udice,

c/ loviť na rybku prinesenú z iného revíru,

d/ loviť na rybku alebo privlač od 1.februára do 15 júna,

e/ pri love na privlač loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou,

f/ loviť v čase: od jednej hodiny po západe slnka až do jednej hodiny pred východom slnka bez osvetlenia miesta lovu

 

6. Čas  individuálnej ochrany rýb a lovné miery rýb § 10 zákona č.139/2002 a neskorších znení

 

Druh

Lovná dĺžka

Čas hájenia

zák.

miestna

Mieň sladkovodný

35 cm

 

od 1.januára do 15.marca

Pstruh dúhový

Sivoň potočný

25 cm

25 cm

 

 

od 1.januára do 15.apríla

 

Lipeň tymiánový

27 cm

33 cm

od 1.januára do 31.mája

Šťuka severná

60 cm

 

od 1.januára do 15.júna

Hlavátka podunajská

70 cm

 

od 1.januára do 31.októbra

Kapor rybničný

40 cm

 

od 15.marca do 31.mája

Kapor rybničný - VN Dobrá Niva 40 cm 40 - 60 cm od 15.marca do 31.mája

Boleň dravý

Hlaváč bieloplutvý,Hlaváč pásoplutvý

Jalec maloústy

Jalec tmavý

Jeseter malý

Lieň sliznatý

Mrena škvrnitá

Nosáľ sťahovavý

Pleskáč siný

Pleskáč tuponosý

Pleskáč vysoký

Podustva severná

40 cm

 

20 cm

20 cm

45 cm

25 cm

25 cm

25 cm

20 cm

20 cm

30 cm

30 cm

 

 

 

 

 

30 cm

 

 

 

 

 

35 cm

 

 

od 15.marca do 31.mája

 

 

Zubáč veľkoústy

Mrena severná

Sumec veľký

 

50 cm

40 cm

70 cm

 

 

 

od 15.marca do 15.júna

 

Pstruh potočný

 

25 cm

 

 

od 1.septembra do 15.apríla

Úhor európsky

45 cm

 

od 1.septembra do  30.novembra

Amur biely

Belička európska

Čerebľa pestrá

Červenica ostrobruchá

Hrebenačka fŕkaná

Hrúz bieloplutvý

Hrúz škvrnitý

Hrúzovec sieťovaný

Jalec hlavatý

Karas striebristý

Ostriež zelenkavý

Pleskáč zelenkavý

Plotica červenooká

Slíž severný

Slnečnica pestrá

Sumček čierny

Sumček hnedý

Tolstolobik pestrý

Tolstolobik biely

60 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 cm

 

 

 

 

45 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoročne je povolené loviť

Blatniak tmavý

Býčko rúrkonosý

Čík európsky

Hrebenačka pásavá

Hrebenačka vysoká

Hrúz fúzatý

Hrúz Kesslerov

Jeseter ruský

Kapor sazan

Karas zlatistý

Kolok veľký

Kolok vretenovitý

Lopatka dúhová

Ploska pásavá

Plotica lesklá

Plotica perleťová

Pĺž severný

Pĺž vrchovský

Šabľa krivočiara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoročne sú chránené

Ulitníky ,Lastúrniky, Obrúčkovce, Kôrovce-raky, Podenky, Vážky

Pošvatky ,Potočníky, Chrobáky-potápnik, Kruhoústnice-mihule,

 

Celoročne sú chránené

 

Dĺžka pri rybách sa meria od predného konca hlavy až po koniec posledného lúča chvostovej plutvy

 

  1. 7.     Denný čas lovu rýb - § 12 Vyhláška č. 185/2006 Z.z

 

Denný čas lovu rýb v jednotlivých mesiacoch v rybárskych revíroch je

a/ pstruhové vody

M e s i a c

Začiatok lovu

Koniec lovu

Apríl

od 6.h.

do 19.h.

Máj

od 5.h.

do 21.h.

Jún

od 4.h.

do 22.h.

Júl

od 4.h.

do 22.h.

August

od 5.h.

do 21.h.

September

od 6.h.

do 19.h.

b/ kaprové vody

Mesiac

Začiatok lovu

Koniec lovu

Január

od 7.h.

do 17.h.

Február

od 7.h.

do 17.h.

Marec

od 5.h.

do 21.h.

Apríl

od 5.h.

do 21.h.

Máj

od 4.h.

do 24.h.

Jún

od 4.h.

do 24.h.

Júl

od 0.h.

do 24.h.

August

od 0.h.

do 24 h.

September

od 0.h.

do 24.h.

Október

od 4.h.

do 24.h.

November

od 7.h.

do 20.h.

December

od 7.h.

do 20.h.

 

 

8.     Dochádzka k vode, množstvo úlovkov a ich evidencia

§ 14 Vyhláška č. 185/2006 Z.z

 

/1/Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti

vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom

bude lov vykonávať.

 

/2/Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych

revíroch, najviac

a) dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľké-

ho alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov,

b) štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymianového, podustvy severnej alebo

mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo

c) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7 kg.

 

/3/Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2

písm. c) presiahne 7 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez

ohľadu na jej hmotnosť.

 

/4/Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je

väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.

 

/5/Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh

ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu uvedenú v odseku 2 písm. a) a

b) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Ostatné druhy rýb

loviaci zapisuje do záznamu po skončení alebo prerušení lovu.

Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu rýb

v zázname vyčiarknutím príslušných kolóniek podľa vzoru v zázname o úlovkoch.

 

/6/Loviaci od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá

je držiteľov povolenia, a to s jedným rybárskym prútom bez navijaku. Privlastniť

si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť

nepresiahne 1 kg; ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho

úlovku  presiahne 1 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako

prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg,

obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho

od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia

alebo osobitného  povolenia.

 

/7/Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby,ktorá

je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom, alebo bez

navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých

celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 2 kusy kapra rybničného, lieňa sliznaté-

ho, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, lipňa

tymianového, alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulove-

nej  ryby  hmotnosť  úlovku  presiahne  3 kg,  môže  si  privlastniť  túto  poslednú

ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej  hmotnosť

je väčšia  ako  3 kg, obmedzuje  sa  jeho  denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za

správne  vedenie  záznamu  za  loviaceho  od  6  do  15  rokov  zodpovedá  spre-

vádzajúca plnoletá osoba,  ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povole-

nia.

 

/8/Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá je držiteľom

povolenia alebo osobitného povolenia.

 

/9/Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb sa denný lov rýb skončí.

 

/10/Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej tri metre, ak sa

sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci

medzi  sebou  udržiavajú  vzdialenosť  najmenej  20 metrov, ak  sa nedohodnú na

menšej vzdialenosti. Miesta na lov sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať.

 

/11/Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných sieťkach alebo v iných zariadeniach, ktoré zaručujú ich minimálne poranenie.

 

/12/Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá o to

aby  ju  bez  týrania usmrtil. Usmrtené ryby sa uchovávajú tak, aby bola možná

kontrola ich lovnej miery.

 

/13/Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť  do vody ani nechať na mieste lovu.

Loviaci nesmie znečisťovať okolie miesta lovu, vodnej plochy a pobrežných pozemkov.  Pred zahájením a po skončení lovu

je každý loviaci povinný vyčistiť miesto lovu a vyprodukovaný odpad odniesť do zberných nádob Marius Pedersen. Počas lovu je loviaci povinný udržiavať poriadok.

 

/14/Ryby  ulovené  v  čase  ich  individuálnej  ochrany  alebo  ryby,  ktoré nedosahujú  najmenšiu lovnú mieru loviaci s náležitou opatrnosťou ihneď pustí späť do vody,

a to aj vtedy, ak sú akokoľvek poranené; platí to aj pri ostatných vodných organizmoch. Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť háčik bez  jej  poranenia,

loviaci prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.

 

/15/Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.

 

/16/Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15.januára  nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy,

ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu môže odmietnuť vydať povolenie na nasledujúci rok. Pokuta za oneskorené odovzdanie je v zmysle smernice pre výdaj povolení platnej v danom kalendárnom roku.

 

  1. B.    POPIS REVÍROV SRZ MsO ZVOLEN

 

 

KAPROVÉ REVÍRY

 

REVÍR č.3-1080-2-1  Hron č.7                                           K(H) - zväzový

Čiastkové povodie rieky Hron od oceľovej lávky pre peších v Hronskej Dúbrave po ústie potoka Lukavica, nad mestom Sliač, voda kaprová s výskytom hlavátky.

Lovná miera lipňa tymianového 33cm, pstruha potočného 30cm, podustvy 35cm.

Lov rýb povolený celoročne s hájením podľa druhov s výnimkou úseku od mosta pri gymnáziu vo Zvolene po hať MVE na sídlisku Západ, kde je lov zakázaný od 1.januára  do 31.mája vrátane športového kanálu a vývaru MVE, zimovisko, neresisko rýb.  Ulovenú hlavátku je loviaci povinný opatrne vrátiť späť do vody !

Hlavátku si môžu privlastňovať iba držitelia hlavátkových povolení !

 

REVÍR č.3-3740-1-1 Slatina č.1                                        K - zväzový

Čiastkové povodie toku Slatiny od ústia do rieky Hron  po hrádzové teleso VN Môťová a od oceľovej lávky nad VN Môťová, po MVE v Pstruši pod Čiernym mostom, voda kaprová. Lov rýb povolený celoročne s hájením podľa druhov.

 

REVÍR č.3-5410-1-1 Vodná nádrž Môťová

Vodná plocha nádrže /58 ha/ na toku Slatina pri meste Zvolen, od hrádzového telesa po oceľovú lávku pre peších nad nádržou. Voda kaprová.

Zákaz lovu rýb od 15.marca do 15.mája. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2015 - 2017.

Lov dravcov prívlačou v úseku vyznačenom tabuľami na ľavostrannom brehu od Harmaneckej chaty po chatu p. Sýkoru je zakázaný od 16.06 do 30.09. v kalendárnom roku. /Miestne úpravy v love viď. časť C. Miestneho rybárskeho poriadku/ Uznesenie je zrušené!

 

REVÍR č.3-5010-1-1 Vodná nádrž Dobrá Niva

Vodná plocha nádrže /24 ha/ na potoku Kalný pri obci Dobrá Niva. Voda kaprová.

Zákaz lovu rýb od 15. marca do 15. mája.Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2015 - 2017.  Lov z lode je zakázaný. Vyvážanie, kŕmenie a vylovovanie ryby z lode je povolené. Uznesenie zrušené! Lov rýb z malého plavidla povolený v rámci Zákona 139/2002 Z.z./Miestne úpravy v love viď. časť C. Miestneho rybárskeho poriadku/

 

PSTRUHOVÉ REVÍRY

 

REVÍR č.3-3700-4-1  Sielnický potok

Od ústia do rieky Hron po pramene, vrátane prítokov. Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-4540-4-1  Turová

Od ústia do rieky Hron, pod obcou Budča po pramene, vrátane prítokov. Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-1190-4-1 Hučava

Od ústia do potoka Zolná po pramene, vrátane prítokov. Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

 

REVÍR č.3-3751-4-1  Slatina č.3

Čiastkové povodie toku Slatina od cestného mosta pri ČOV v obci Detva po hrádzové teleso VN Hriňová. Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-2420-4-1  Neresnica

Od ústia do Slatiny po pramene a jej prítoky po pramene. Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-6170-4-1  Zolná

Od ústia do Slatiny, v obci Zvolen, po pramene. Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-3670-4-1  Sekier

Od ústia do VN Môťová po pramene. Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-2050-4-1  Ľubica

Od ústia do toku Slatina po pramene. Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-1590-4-1  Kocánsky potok

Od ústia do toku Slatina po pramene. Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-2020-4-1  Lohyňa

Od ústia do Kocánskeho potoka po pramene. Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-0670-4-1  Detviansky potok

Od ústia do toku Slatina, v meste Detva, po pramene, vrátane prítokov. Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-0440-4-1  Bystrý potok

Od ústia do toku Slatina, v obci Hriňová – Krivec I. po pramene, vrátane prítoku Riečka. Voda  pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

REVÍR č.3-3710-4-1 Skalisko

Od ústia do toku Slatina v lokalite Slanec, po pramene (mimo VN Skalisko). Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15. apríla.

 

REVÍRY SPOLOČNE OBHOSPODAROVANÉ ORGANIZÁCIAMI POHRONSKEJ ÚNIE, v ktorých je možné chytať držiteľom miestneho povolenia vydaného MsO SRZ Zvolen:

 

REVÍR č. 3-1050-1-1 Hron č. 4, Nová Baňa                                                  K

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia Čaradického (Kozárovského) potoka v katastri obce Kozárovce po cestný most v Rudne nad Hronom. Úsek od cestného mosta Nová Baňa - Brehy 1,5 km proti prúdu rieky je zimoviskom rýb. Zákaz lovu rýb od 1.12. do 15.3. - zimovisko rýb.

REVÍR č. 3-1060-1-1 Hron č. 5, Žarnovica                                                    K

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta v obci Rudno nad Hronom po ústie potoka Teplá. Od cestného mosta pri obci Bzenica 500 m v smere toku (rkm 111,500 - 112,000) platí zákaz rybolovu od 15.12. do 15.3. - zimovisko rýb.

REVÍR č. 3-1070-1-1 Hron č. 6, Žiar nad hronom                                        K

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Teplá po most pre peších v Hronskej Dúbrave vrátane úseku Lutilskéhopotoka od jeho ústia do Hrona po prvú kaskádu (cca 200 m). Ústie Lutilského potoka do Hrona po prvú kaskádu je neresiskom rýb, zákaz lovu rýb od 1.4. do 15.5.

REVÍR č. 3-1090-2-1 Hron č. 8, Banská Bystrica                                       K(H)

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavica po cestný most v Banskej Bystrici - Radvaň

REVÍR č. 3-1410-1-1 Jazero Belianske, Banská Štiavnica                      K

Vodná plocha jazera (2,4 ha) pri meste Banská Štiavnica

 

REVÍRY BEZ PRIVLASTNENIA ÚLOVKU ( chyť a pusť „ catch and release“ )

 

 

REVÍR č. 3-3750-4-4  Slatina č. 2

Čiastkové povodie toku Slatina od hate MVE v Pstruši  pod Čiernym mostom po  cestný most pri ČOV v obci Detva. Voda pstruhová.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

 

 

CHOVNÉ  RYBÁRSKE REVÍRY

 

REVÍR č.3-5520-4-2  Vodné nádrže Očová – Rybochovné zariadenie MsO SRZ Zvolen

Vodná plocha nádrží na náhone z toku Hučava v obci Očová.

Lov rýb zakázaný po celý rok.

 

REVÍR č.3-0150-4-2  Bieň

Od ústia do Hrona  pri obci Budča po pramene. Voda pstruhová.

Lov rýb zakázaný po celý rok.

 

REVÍR č.3-0780-4-2  Dúbravský potok

Čiastkové povodie Dúbravského potoka od ústia do Slatiny pri obci Pstruša po pramene. Voda pstruhová.

Lov rýb zakázaný po celý rok.

 

REVÍR č. 3-2420-4-1 čiastkové povodie prítoku potoka Neresnica, potok Kalný od vtoku do VN Dobrá Niva po pramene. Voda pstruhová-

Lov rýb zakázaný po celý rok.

 

C. MIESTNE VÝNIMKY PLATNÉ V REVÍROCH SRZ MsO  ZVOLEN

 

I. Kaprové revíry:

1. Zakrmované miesta na vodnej hladine sa označujú výhradne tyčovými bójkami. Iné označenie miesta je prísne zakázané.

2. Po zarybnení násadou lovných rýb môže byť po dobu 14 - 30 dní zakázaný lov nasadených druhov  rýb. Zákaz bude  oznámený vývesnými  tabuľami. Dátum uvedený na tabuli je prvý a posledný deň zákazu lovu.

3.VN Môťová: Uloveného kapra nad 70 cm sa odporúča pustiť späť do vody. 

Od roku 2010 sú nasádzané aj ryby so značkou za účelom ichtyologického prieskumu. Takto označenú rybu musí loviaci pustiť späť do vody. Najväčší označený zdokumentovaný úlovok v roku (dátum a čas ulovenia ,odpis značky ,fotografia, dĺžka a váha ) bude odmenený zľavou na miestne povolenie až do 100% jej hodnoty  na nasledujúcu rybársku sezónu. Uzávierka súťaže je 30.novembra.

4. VN Dobrá Niva: Miera kapra rybničného pre privlastnenie je v rozmedzí 40 - 60 cm, platí aj pre držiteľov hosťovacích povolení vydaných MsO SRZ Zvolen a výmenných povolení opečiatkovaných pečiatkou MsO SRZ Zvolen. Zákaz lovu pri vtoku potoka Kalný - Chránená rybia oblasť!!!, označená tabuľami na oboch brehoch ústia.

Uznesenie v rámci hornej miery kapra rybničného zrušené, zákaz lovu v chránenej rybárskej oblasti a jej vymedzenie ostáva v platnosti!

 

II. Všeobecné ustanovenia

Oprávnený na lov je povinný pri výkone rybárskeho práva dodržiavať rybársku etiku, ochraňovať životné prostredie a prírodu.

V revíroch MsO SRZ Zvolen  je zakázané:

- znečisťovať brehy a bezprostredné okolie akýmikoľvek odpadmi. Loviaci je povinný

miesto lovu a jeho okolie vyčistiť od odpadkov. Za daným účelom je povinný mať pri

sebe tašku (igelitové vrece) na odpad.

- rybár je povinný pred, počas a po ukončení lovu udržiavať lovné miesto v čistote a

odstrániť odpadky.

 

INFORMÁCIE

 

Zistenie mimoriadneho zhoršenia kvality vôd v zmysle zákona o vodách č.364/04 Zb. § 41 je každý povinný ohlásiť:

 

ORGANIZÁCIA

Kontakt

TELEFÓN

SIŽP Banská Bystrica

-inšpektorát ochrany vôd

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Havarijná služba:

0903/770 173

Závod Povodie stredného Hrona Zvolen

-dispečing

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

045/520 4020

Rybárska stráž

 

0904/236295

POLÍCIA

tiesňové volanie

158