Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

S M E R N I C A o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov

S L O V E N S K Ý R Y B Á R S K Y Z V Ä Z - Rada Žilina

2302/473/15- Sekr.

S M E R N I C A

o platení zápisného, členských príspevkov

a o vydávaní povolení na rybolov

Platná od 1. januára 2016

 

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských

príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien, ako i

použitie finančných prostriedkov, po prerokovaní zmien na svojom zasadnutí dňa 12.9.2015,

vydáva pre organizačné zložky a orgány SRZ s platnosťou od 1. januára 2016 túto záväznú

s m e r n i c u .

I.

ZÁPISNÉ, ČLENSKÉ PRÍSPEVKY A ČLENSKÉ PREUKAZY

A. ZÁPISNÉ

1. Občan, ktorý dosiahol 18 rokov fyzického veku a bol prijatý za člena SRZ, zaplatí zápisné

vo výške najmenej 13,50 €. Zápisné musí byť jednotné pre všetkých dospelých členov

organizácie.

2. Občan, ktorému členstvo v SRZ zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského príspevku a

požiada o obnovenie členstva v SRZ, je povinný zaplatiť zápisné.

3. Pri prestupe z jednej do druhej základnej organizácie člen SRZ zápisné neplatí, ak o zmenu

registrácie požiada do 30 dní od zmeny trvalého pobytu alebo z iných vážnych dôvodov. V

ostatných prípadoch prestupu platí zápisné znovu.

4. Pri obnovení členstva po uplynutí doby prerušenia členstva a po uplynutí doby dočasného

vylúčenia sa zápisné v danom roku neplatí.

5. Deti od 6 do 14 rokov organizované v krúžkoch detí platia pri zápise do krúžku jednorazový

poplatok (zápisné) v sume najmenej 1,66 €.

6. Mládež vo veku od 15 do 17 rokov organizovaná v kluboch mládeže platí pri zápise do

klubu jednorazový poplatok (zápisné) vo výške najmenej 3,32 €.

7. Pri neprerušenom prechode detí do kategórie mládeže a mládeže medzi dospelých sa

zápisné neplatí.

8. Peňažné čiastky získané ako zápisné zostávajú prostriedkami ZO SRZ sa použijú najmä na

školenie, skúšky a organizačnú prípravu, na obstarávanie literatúry potrebnej na získanie

vstupných znalostí nových členov a pod.

B. ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

1. Členský príspevok platí člen SRZ jedenkrát v roku. Výšku členského príspevku u riadneho

člena SRZ (nad 18 rokov) určí vo vlastnej pôsobnosti základná organizácia SRZ, členské

musí byť jednotné pre všetkých dospelých členov organizácie, v rozpätí stanovenom Radou

SRZ.

2. Deti vo veku do 14 rokov členské príspevky neplatia.

3. Mládež od 15 do 17 rokov veku, organizovaná v kluboch mládeže a študenti organizovaní

2

 

v SRZ vo veku do 25 rokov platia jednotný členský príspevok.

4. Každý člen SRZ, vrátane mládeže a študentov , je povinný zaplatiť členský príspevok

stanovený základnou organizáciou najneskôr do 31. marca bežného roka. Toto sa

nevzťahuje na novo prijatých členov.

5. Zaplatenie členského príspevku sa vyznačí v členskom preukaze, resp. preukaze mladého

rybára nalepením známky pre príslušný rok a jej opečiatkovaním pečiatkou ZO SRZ.

Uvedené sa nevzťahuje na čestných členov. Za poškodenú alebo odcudzenú členskú

známku môže organizácia vydať duplikát, pričom v termíne do 31. 8. kalendárneho roku

musí dokladovať Rade SRZ vydanie takéhoto duplikátu spolu so zaslaním kópie zápisu od

príslušného policajného orgánu o jej odcudzení. Takto dokladované vydanie duplikátu

členskej známky nebude zaťažené žiadnymi odvodmi

6. Rozpätie hodnoty členských príspevkov schvaľuje Rada SRZ a je súčasťou Prehľadu

druhov a cien povolení na rybolov a odvodov pre príslušný rok (ďalej len Prehľad), ktorý

tvorí prílohu tejto Smernice.

7. Členské známky pre základné organizácie SRZ dodáva, na základe ich písomnej

objednávky doručenej do 15.septembra príslušného roka pre nasledujúci rok Sekretariát

Rady SRZ(ďalej len Sekretariát).

8. V prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom termíne, t. j. do 31. marca

bežného roka, členovi zaniká členstvo v SRZ.

9. Mimoriadna členská známka(napr. Snem, Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy), na

základe schválenia Rady SRZ, je záväzná pre všetkých riadnych členov SRZ (nad 18

rokov). Výšku stanovuje Rada SRZ.

10. Od platenia členských príspevkov sú oslobodení čestní členovia SRZ.

C. ČLENSKÝ PREUKAZ

1. Dokladom o členstve je členský preukaz, v ktorom musí byť nalepená fotografia člena

opečiatkovaná pečiatkou ZO SRZ, ktorú členovi vydá po splnení podmienok, výbor

základnej organizácie SRZ.

2. V členskom preukaze základná organizácia potvrdzuje plnenie členských povinností člena,

ktoré sú podmienkou vydania povolenia na rybolov. Členský preukaz je držiteľ povinný

mať pri výkone rybárskeho práva.

3. Deti a mládež preukazujú svoju príslušnosť k SRZ preukazom mladého rybára.

4. Tlačivá členských preukazov zabezpečuje a dodáva základným organizáciám SRZ, na

základe ich písomnej objednávky, Sekretariát.

II.

TLAČIVÁ POVOLENÍ NA RYBOLOV

1. Všetky druhy a ceny povolení na rybolov, ktoré boli schválené Radou SRZ, sú uvedené v

„Prehľade“ a vydávajú sa na predpísaných tlačivách. Iné tlačivá povolení sú neplatné.

2. Tlačivá, na ktorých je vytlačená cena a poradové číslo povolenia sa považujú za verejnú

listinu. Ceninou je známka s poradovým číslom, rokom a cenou povolenia.

3

 

3. ZO SRZ si objednávajú požadované množstvá tlačív a známok na Sekretariáte

v stanovenom termíne t.j. do 15.septembra príslušného roka pre nasledujúci rok.

4. Sekretariát zabezpečí vydávanie známok a tlačív pre ZO SRZ od 1. 12. príslušného roka pre

nasledujúci rok.

5. ZO SRZ a Sekretariát sú povinné o vydaných tlačivách na povolenia, o vydaných známkach

na povolenia, o vydaných členských známkach , vydaných členských preukazoch ako aj

o zásobách povolení a tlačív na sklade, viesť prehľadnú evidenciu.

III.

VYDÁVANIE POVOLENÍ

A. MIESTNE A MESTSKÉ ORGANIZÁCIE SRZ vydávajú tieto druhy povolení na

rybolov:

1. Členom svojej organizácie:

- miestne na kaprové vody, pstruhové vody a lipňové vody,

- zväzové na kaprové vody

- zväzové na lipňové vody

- detské povolenia ( pre deti od 6 do 14 rokov)

- detské povolenia na bič pre deti do 6 rokov zdarma

- na lov hlavátky(5 vychádzok) ( počet je limitovaný )

- duplikáty za poškodené alebo odcudzené povolenia , za duplikát povolenia sa

považuje riadne nalepená známka v zázname o dochádzke / nie len pečiatka

organizácie a označenie duplikát/. ZO SRZ musí v termíne do 31. 8. kalendárneho

roku dokladovať Rade SRZ vydanie takéhoto duplikátu spolu so zaslaním kópie

zápisu od príslušného policajného orgánu o odcudzení a potvrdením organizácie, že

menovanému bolo vydané povolenie číslo...... za poškodené alebo odcudzené

povolenie č.......). Takto dokladované vydanie duplikátu nebude zaťažené žiadnymi

odvodmi

2. Členom iných základných organizácií SRZ :

a) hosťovacie miestne

- denné na kaprové vody, pstruhové vody a lipňové vody

- týždenné na kaprové vody,

- detské denné alebo týždenné ak je dieťa od 6-14 rokov držiteľom základného

detského povolenia vydaného ZO SRZ v ktorej je členom krúžku detí

b) hosťovacie na 1 revír Rady

- denné na kaprové vody, pstruhové vody, lipňové vody

- týždenné na kaprové vody,

c) miestne na kaprové vody, pstruhové vody a lipňové vody na všetky lovné revíry svojej

organizácie

3. Nečlenom SRZ

- denné na kaprové, pstruhové a lipňové vody

- týždenné na kaprové,

- povolenie na lov hlavátky

- duplikáty za poškodené alebo odcudzené povolenia , za duplikát povolenia sa považuje

riadne nalepená známka v zázname o dochádzke / nie len pečiatka organizácie

a označenie duplikát/. ZO SRZ musí v termíne do 31. 8. kalendárneho roku dokladovať

Rade SRZ vydanie takéhoto duplikátu spolu so zaslaním kópie zápisu od príslušného

4

 

policajného orgánu o odcudzení a potvrdením organizácie, že menovanému bolo vydané

povolenie číslo...... za poškodené alebo odcudzené povolenie č.......). Takto dokladované

vydanie duplikátu nebude zaťažené žiadnymi odvodmi

K vydaniu povolenia na rybolov pre nečlenov SRZ je potrebné predložiť platný rybársky lístok.

B. SEKRETARIÁT RADY SRZ vydáva tieto druhy povolení na rybolov:

1. Členom SRZ:

- zväzové na kaprové vody

- zväzové na lipňové vody

- hosťovacie týždenné na kaprové vody na 1 revír Rady

- hosťovacie denné na kaprové vody, pstruhové a lipňové vody na 1 revír Rady

- hosťovacie denné detské na 1 kaprový revír Rady ak je dieťa od 6-14 rokov

držiteľom základného detského povolenia vydaného ZO SRZ v ktorej je členom

krúžku detí

- na lov hlavátky na revíry Rady

- na lov čereňom

- zvláštne povolenie pre členov SRZ (neplatí na lov hlavátky)

- duplikáty za poškodené alebo odcudzené povolenia , pričom žiadateľ o vydanie

duplikátu musí predložiť kópiu zápisu od príslušného policajného orgánu o jeho

odcudzení

2. Nečlenom SRZ:

- týždenné na kaprové vody Rady

- denné na vody Rady

- na lov hlavátky ( počet je limitovaný )

- zvláštne povolenie pre nečlenov SRZ (neplatí na lov hlavátky)

- duplikáty za poškodené alebo odcudzené povolenia , pričom žiadateľ o vydanie

duplikátu musí predložiť kópiu zápisu od príslušného policajného orgánu o jeho

odcudzení

K vydaniu povolenia na rybolov pre nečlenov SRZ je potrebné predložiť platný rybársky lístok.

3. Pri vodných nádržiach predajcovia vydávajú tieto povolenia:

- hosťovacie denné, týždenné na kaprové vody Rady

- hosťovacie denné na pstruhové vody Rady

- povolenia pre nečlenov SRZ

Podmienkou vydania povolení členom SRZ je predloženie členského preukazu a platného

rybárskeho lístka.

K vydaniu povolenia na rybolov pre nečlenov SRZ je potrebné predložiť platný rybársky lístok.

IV.

MIESTNE POVOLENIA

1. Pri schvaľovaní cien miestneho povolenia na jednotlivé druhy vôd sa prihliada na rozdielne

podmienky jednotlivých organizačných zložiek SRZ na výkon rybárskeho práva, najmä

rozsahu vodnej plochy v obhospodarovaní a tým aj jej zarybňovaní. Získané prostriedky za

povolenia musia byť použité výlučne na zarybnenie a ochranu rybárskych revírov.

V prípade splnenia minimálneho zarybnenia je možné časť členských príspevkov použiť na

označenie, údržbu alebo nájom revíru a na nadobudnutie rybárskych revírov do vlastníctva

ZO SRZ, alebo Rady SRZ.

2. Pre stanovenie ceny miestneho povolenia je nutné zohľadniť rozsah zarybňovania,

5

 

množstvo úlovkov za predchádzajúci rok, úživnosť revíru ako i množstvo vydaných

povolení. Platí zásada, že každá ZO SRZ si určí výšku ceny miestneho povolenia na

jednotlivé druhy vôd v rozsahu uvedenom v "Prehľade“, v rozpätí schválenom Radou SRZ

pre príslušný rok. Pre stanovenie ceny miestneho povolenia je nutné zohľadniť rozsah

zarybňovania, množstvo úlovkov za predchádzajúci rok, úživnosť revíru ako i množstvo

vydaných povolení. Platí zásada, že každá ZO SRZ si určí dve ceny miestneho povolenia

na jednotlivé druhy vôd v rozsahu uvedenom v "Prehľade“, v rozpätí schválenom Radou

SRZ pre príslušný rok. Povolenie z nižšou cenou je určené pre zvýhodnenú kategóriu členov

ZO SRZ, ktorá sa vytvára pre účely vydávania povolení na rybolov. O tom, ktoré skupiny

členov budú zaradené vo zvýhodnenej kategórii rozhodne výbor ZO SRZ. Ostatní členovia

ZO SRZ sa pre účely vydávania povolení na rybolov považujú za kategóriu členov bez

zvýhodnenia a je pre nich určené povolenie s vyššou cenou.

3. ZO SRZ určené výšky ceny povolení na jednotlivé druhy vôd musia byť jednotné pre každú

z kategórií členov príslušnej ZO SRZ.

4. ZO SRZ nemôže vydať tej istej osobe súbežne viac ako 1 ks povolenia rovnakého druhu.

5. Vydané povolenie musí byť opečiatkované a podpísané hospodárom alebo inou

štatutárnym zástupcom splnomocnenou osobou.

V.

POVOLENIA PRE RYBÁRSKYCH HOSPODÁROV A ČESTNÝCH ČLENOV

A. Povolenia pre rybárskych hospodárov

 

a) Základné organizácie vydajú rybárskym hospodárom , ktorí boli do funkcie ustanovení

príslušným orgánom štátnej správy miestne povolenie bezplatne. Odvod z týchto povolení

sa neodvádza.

b) Rybársky hospodár loviaci v súlade s §6 ods.4 vyhlášky č.185/2006 Z.z. k zákonu

o rybárstve je povinný viesť záznam o dochádzke k vode a úlovkoch na príslušnom tlačive.

B. Čestní členovia SRZ

Sekretariát vydáva osobám, ktorým bolo bývalým ÚV SRZ alebo Radou SRZ udelené čestné

členstvo v SRZ, ako najvyššie zväzové vyznamenanie, zvláštne povolenie bezplatne. Čestný

člen musí byť držiteľom platného rybárskeho lístka.

VI.

ROZSAH PLATNOSTI POVOLENÍ

1. Miestne povolenie

a) Miestne povolenia na kaprové alebo lipňové alebo pstruhové vody sa vzťahujú na vody

obhospodarované miestnou alebo mestskou organizáciou SRZ, ktorá povolenie vydáva.

b) Miestne povolenie na kaprové vody oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si

v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 50 ks kapra rybničného, zubáča

veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého. Privlastnením si 50-

teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí. Na toto povolenie nie je

6

 

možné ďalej loviť žiadne iné ryby. V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto

stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť ďalšie povolenie, na ktoré má nárok.

Takto vydané ďalšie povolenie /známka/ musí byť nalepené v Povolení na rybolov

a zázname o dochádzke k vode a úlovkoch , ktorého je loviaci držiteľom. ZO SRZ vyznačí

pri vydávaní povolenia dátum jeho vydania a v zázname o úlovkoch oddelí červenou čiarou

už vykonané zápisy. Oddelenie zápisov potvrdí pečiatkou a podpisom. hospodára alebo inej

štatutárnym zástupcom poverenej osoby.

c) Miestne povolenie na lipňové alebo pstruhové vody oprávňuje držiteľa tohto povolenia

privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 50 ks pstruha potočného alebo

lipňa tymianového. Privlastnením si 50-teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť

povolenia končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby. V prípade

záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb

zakúpiť ďalšie povolenie, na ktoré má nárok. Takto vydané ďalšie povolenie /známka/ musí

byť nalepené v Povolení na rybolov a zázname o dochádzke k vode a úlovkoch , ktorého

je loviaci držiteľom. ZO SRZ vyznačí pri vydávaní povolenia dátum jeho vydania

a v zázname o úlovkoch oddelí červenou čiarou už vykonané zápisy. Oddelenie zápisov

potvrdí pečiatkou a podpisom. hospodára alebo inej štatutárnym zástupcom poverenej

osoby.

d) V prípade, že loviaci vyplní celý Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch ZO SRZ mu

vydá ďalší záznam, v ktorom vyznačí, že platí len s povolením číslo.... Loviaci musí mať

v takomto prípade obidva záznamy.

2. Zväzové povolenie na kaprové vody

a) Zväzové povolenie na kaprové vody platí na všetky kaprové vody (revíry Rady a vybrané

revíry ZO SRZ ), ktoré sú zahrnuté vo Zväzovom rybárskom poriadku – kaprové vody

(ZRP-K).

b) Povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom miestneho kaprového

povolenia na rybolov vydaného ZO SRZ ktorej je členom. Členom ZO SRZ, ktoré

obhospodarujú len lososové vody - Liptovský Hrádok, Dobšiná, Medzev, Nálepkovo

a Švedlár môže byť povolenie vydané ak sú držiteľmi miestneho pstruhového, alebo

lipňového povolenia na rybolov vydaného ZO SRZ ktorej je členom. Povolenie /známka/

musí byť nalepené v Povolení na rybolov a zázname o dochádzke k vode a úlovkoch ,

opečiatovkované príslušnou ZO SRZ a podpísané hospodárom alebo inou štatutárnym

zástupcom poverenou osobou.

c) Zväzové povolenie na kaprové vody oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si

v jednom kalendárnom roku, na uvedené povolenie , spolu maximálne 50 ks kapra

rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého.

Privlastnením si 50-teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí. Na toto

povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby. V prípade záujmu si člen SRZ môže po

vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť ďalšie povolenie, na

ktoré má nárok. Takto vydané ďalšie povolenie /známka/ musí byť nalepené v Povolení na

rybolov a zázname o dochádzke k vode a úlovkoch , ktorého je loviaci držiteľom. ZO

SRZ vyznačí pri vydávaní povolenia dátum jeho vydania a v zázname o úlovkoch oddelí

červenou čiarou už vykonané zápisy. Oddelenie zápisov potvrdí pečiatkou a podpisom.

hospodára alebo inej štatutárnym zástupcom poverenej osoby.

d) V prípade, že loviaci vyplní celý Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch ZO SRZ mu vydá

ďalší záznam, v ktorom vyznačí, že platí len s povolením číslo.... Loviaci musí mať

v takomto prípade obidva záznamy.

7

 

3. Zväzové povolenie na lipňové vody

a) Zväzové povolenie na lipňové vody platí na všetky lipňové vody (revíry Rady a vybrané

revíry ZO SRZ ), ktoré sú zahrnuté vo Zväzovom rybárskom poriadku – lipňové vody (

ZRP- L ).

b) Povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom miestneho lipňového

povolenia na rybolov vydaného ZO SRZ /Čadca, Dolný Kubín, Trstená, Martin,

Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Žilina, Prievidza, Podbrezová, Banská

Bystrica, Brezno, Rimavská Sobota, Humenné, Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves,

Stará Ľubovňa, Orlov, Vranov nad Topľou/ ktorej je členom. Členom ZO SRZ, ktoré

obhospodarujú len kaprové alebo pstruhové vody môže byť povolenie vydané ak sú

držiteľmi miestneho pstruhového, alebo kaprového povolenia na rybolov vydaného ZO

SRZ ktorej je členom. Povolenie /známka/ musí byť nalepené v Povolení na rybolov

a zázname o dochádzke k vode a úlovkoch , opečiatovkované príslušnou ZO SRZ

a podpísané hospodárom alebo inou štatutárnym zástupcom poverenou osobou.

c) Zväzové povolenie na lipňové vody oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si

v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 50 ks pstruha potočného alebo lipňa

tymianového. Privlastnením si 50-teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia

končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby. V prípade záujmu si člen

SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť ďalšie

povolenie, na ktoré má nárok. Takto vydané ďalšie povolenie /známka/ musí byť nalepené

v Povolení na rybolov a zázname o dochádzke k vode a úlovkoch , ktorého je loviaci

držiteľom. ZO SRZ vyznačí pri vydávaní povolenia dátum jeho vydania a v zázname

o úlovkoch oddelí červenou čiarou už vykonané zápisy. Oddelenie zápisov potvrdí

pečiatkou a podpisom. hospodára alebo inej štatutárnym zástupcom poverenej osoby.

4. Hosťovacie povolenia

Hosťovacie povolenia sú:

- denné na všetky vody

- týždenné na kaprové vody,

Platnosť týchto povolení sa vzťahuje na jeden rybársky revír, ktorý je v obhospodarovaní ZO

SRZ, alebo Rady SRZ.

6. Povolenia pre nečlenov SRZ

Nečlenom SRZ možno vydať tieto povolenia:

- denné a týždenné povolenie na 1 revír kaprový

- denné na 1 revír pstruhový alebo lipňový

- povolenie na lov hlavátky

7. Detské povolenie

a)

-

-

-

-

Detské povolenia sú:

kaprové a lososové miestne vzťahujúce sa na rybárske revíry v obhospodarovaní ZO SRZ,

kaprové zväzové

povolenia na bič pre deti do 6 rokov zdarma

hosťovacie denné a týždenné na kaprové vody ZO SRZ pre deti od 6-14 rokov ak je dieťa

držiteľom základného detského povolenia vydaného ZO SRZ v ktorej je členom krúžku

detí

hosťovacie denné na 1 kaprový revír Rady ak je dieťa od 6-14 rokov držiteľom základného

detského povolenia vydaného ZO SRZ v ktorej je členom krúžku detí

8

-

 

b) Rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody sa počas školských prázdnin júl -

august bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry pridelené SRZ v rozsahu povolenia

dospelého sprievodcu - držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.

e) Detské kaprové povolenie oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si v jednom

kalendárnom roku, spolu maximálne 50 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky

severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého. Privlastnením si 50-teho kusa niektorej

z uvedených rýb platnosť povolenia končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť

žiadne iné ryby V prípade záujmu si dieťa môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva

privlastnených rýb zakúpiť ďalšie povolenie, na ktoré má nárok. Takto vydané ďalšie

povolenie /známka/ musí byť nalepené v Povolení na rybolov a zázname o dochádzke

k vode a úlovkoch , ktorého je loviaci držiteľom. ZO SRZ vyznačí pri vydávaní povolenia

dátum jeho vydania a v zázname o úlovkoch oddelí červenou čiarou už vykonané zápisy.

Oddelenie zápisov potvrdí pečiatkou a podpisom. hospodára alebo inej štatutárnym

zástupcom poverenej osoby.

8. Povolenie na lov hlavátky

a) Povolenie na lov hlavátky platí na 5 vychádzok v jednom kalendárnom roku, tak pre členov

SRZ, ako aj pre cudzincov. Pre lov hlavátky platí osobitný rybársky poriadok. V jednom

kalendárnom roku si oprávnený na lov rýb smie ponechať len jednu hlavátku. Po jej ulovení

a privlastnení jeho lov v príslušnom roku končí.

b) Miestne a mestské organizácie sú povinné rešpektovať limity povolení na lov hlavátky

každoročne schvaľované Radou SRZ stanovené podľa zarybnenia predchádzajúceho roka.

c) Platnosť uvedeného povolenia sa vzťahuje na jeden alebo všetky revíry s výskytom

hlavátky tej organizácie ktorá povolenie vydala, alebo na jeden revír Rady SRZ.

10. Zvláštne povolenie

a) pre členov SRZ

Zvláštne povolenie je povolenie na všetky lovné revíry SRZ, ktoré môže byť vydané len

členovi SRZ. Súčasťou zvláštneho povolenia je rybársky poriadok, ktorého ustanovenia sú

v súlade s úpravami obsiahnutými v miestnych rybárskych poriadkoch.

Zvláštne povolenie môže byť vydané len po súhlasnom vyjadrení výboru ZO SRZ, ktorej je

žiadateľ o vydanie takéhoto povolenia členom.

Zvláštne povolenie oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom

roku, spolu maximálne 50 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca

veľkého alebo lieňa sliznatého. Privlastnením si 50-teho kusa niektorej z uvedených rýb

platnosť povolenia končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby. V prípade

záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť

ďalšie povolenie, na ktoré má nárok.

b) pre nečlenov SRZ

Zvláštne povolenie pre nečlenov SRZ je povolenie na všetky lovné revíry SRZ. Súčasťou

zvláštneho povolenia je rybársky poriadok, ktorého ustanovenia sú je v súlade s úpravami

obsiahnutými v miestnych rybárskych poriadkoch.

Zvláštne povolenie oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom

roku, spolu maximálne 50 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca

veľkého alebo lieňa sliznatého. Privlastnením si 50-teho kusa niektorej z uvedených rýb

9

 

platnosť povolenia končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby V prípade

záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť

ďalšie povolenie, na ktoré má nárok.

Vydanie zvláštneho povolenia nie je nárokovateľné.

11. Vydávanie povolení deťom a mládeži

Podmienkou pre vydanie povolenia je členstvo:

a) príbuzného prípadne inej blízkej osoby dieťaťa vo veku do 6 rokov v SRZ

b) detí vo veku 6 - 14 rokov v krúžkoch detí,

c) mládeže vo veku od 15 do 17 rokov v kluboch mládeže.

Dolnú hranicu veku musí dieťa alebo mladistvý dosiahnuť k 31. 12. príslušného kalendárneho

roka.

Študenti sa považujú za mládež a pre vydanie povolení študentom začína veková hranica v

nasledujúcom roku po dosiahnutí 18. roku a trvá ešte v roku, v ktorom dovŕšil 25 rokov veku.

Organizovanie detí v krúžkoch a mládeže v kluboch mládeže sa pre účely vydávania povolení

na lov rýb považuje za členstvo v SRZ.

UPOZORNENIE:

 

Ak je rybár držiteľom miestneho povolenia na vody kaprové a zväzového povolenia na vody

kaprové neoprávňuje ho to privlastniť si viac ako 50 ks rýb, tzn. že aj keď je držiteľom dvoch

druhov povolenia nemôže si privlastniť 100 ks rýb ale len 50ks.

Ak je rybár držiteľom miestneho povolenia na vody lipňové a zväzového povolenia na vody

lipňové neoprávňuje ho to privlastniť si viac ako 50 ks pstruha potočného a lipňa tymianového,

tzn. že aj keď je držiteľom dvoch druhov povolenia nemôže si privlastniť 100 ks rýb ale len

50ks.

VII.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. V rybárskych revíroch SRZ môžu loviť aj držitelia osobitného povolenia na rybolov

vydaného v súlade s § 10 ods.6 zákona o rybárstve 139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Iné druhy, ceny a tlačivá povolení, ako sú uvedené v tejto smernici, sú neplatné a prípadné

vydanie, v rozpore s touto smernicou, sa považuje za hrubé porušenie zväzovej disciplíny a

porušenia zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vykonávacej

vyhlášky k zákonu č. 185/2006 Z.z.

VIII.

PRÍJMY A ODVODY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

1. Príjmy zo zápisného zostávajú príjmami základnej organizácie SRZ.

2. Príjmy a odvody z členských príspevkov

a) Príjmy z členských príspevkov sú určené na plnenie zväzových úloh a organizačnú činnosť

Rady SRZ a ZO SRZ.

b) ZO SRZ z dosiahnutých príjmov z členských príspevkov odvedie Rade SRZ:

10

 

-

-

za dospelého člena 3,50 €,

za mládež a študentov 3,50 €

c) ZO SRZ sú povinné stanovené odvody z členských príspevkov poukázať Rade SRZ do 30.

apríla bežného roka, u novoprijatých členov do 30. júna bežného roka.

d) Nepoužité členské známky sú základné organizácie SRZ povinné vrátiť Rade SRZ

najneskôr do 31. augusta bežného roka. Na vrátené členské známky vystaví pracovník

Sekretariátu dobropis. Súčasne do tohto termínu je nutné vykonať vyúčtovanie všetkých

povolení.

3. Príjmy a odvody za povolenia na rybolov

a) Príjmami za povolenia sa rozumejú tržby dosiahnuté za vydané (predané) povolenia na

rybolov v stanovenej cene v súlade s touto smernicou.

b) SRZ si ponechajú časť tržieb za vydané povolenia ako svoje príjmy, ktoré použijú na

zarybňovanie revírov v ich obhospodarovaní a časť tržieb sú povinné odviesť na účet Rady

SRZ v stanovenej výške – viď príloha: Prehľad

c) Rozpis príjmov ZO SRZ a odvodov na účet Rady SRZ podľa jednotlivých druhov a cien

povolení je špecifikovaný v prílohe tejto smernice.

IX.

VYÚČTOVANIE A ODVODY ZA VYDANÉ POVOLENIA

1. Základné organizácie SRZ sú povinné, v súlade s touto smernicou, stanovené odvody za

povolenia na rybolov vydané do 31. marca v roku, odviesť na účet Rady SRZ do 30. apríla

v tom istom roku.

2. Za povolenia vydané do 31. mája príslušného roku sú organizácie povinné odviesť príslušné

prostriedky Rade SRZ do 30. júna príslušného roku.

3. Konečné vyúčtovanie finančných prostriedkov za vydané povolenia sú ZO SRZ povinné

vykonať do 31. augusta príslušného roku a ceniny vrátiť na Sekretariát do 31.12.príslušného

roka.

X.

POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZA VYDANÉ POVOLENIA

Príjmy ZO SRZ za miestne povolenia a vydané hosťovacie povolenia na revíry Rady:

Finančné prostriedky použije ZO SRZ výhradne na úhradu nákladov spojených so

zarybňovaním rybárskych revírov vo svojom obhospodarovaní, vrátane svojich revírov

zaradených do zväzového povolenia, na zlepšovanie životných a ekologických podmienok

v kaprových a lososových vodách, na zlepšovanie životného prostredia v tečúcich vodách, pre

chov a prirodzenú reprodukciu rýb a na pravidelné a mimoriadne náklady súvisiace so

zabezpečením rybárskych revírov. V prípade splnenia minimálneho zarybnenia je možné časť

týchto finančných prostriedkov použiť na označenie, údržbu alebo nájom revíru a na

nadobudnutie rybárskych revírov do vlastníctva ZO SRZ, alebo Rady SRZ.

11

 

ZO SRZ odvedie 2 € z každého vydaného miestneho povolenia do Rezervného zarybňovacieho

fondu.

Príjmy za zväzové povolenia:

Finančné prostriedky za vydané zväzové povolenia sa sú ZO SRZ povinné odviesť na účet

Rady. Rada z každého vydaného zväzového povolenia odvedie 2 € do Rezervného

zarybňovacieho fondu.

1. Rezervný zarybňovací fond Rada použije:

- na úhradu schváleného prvotného zarybnenia v priebehu príslušného roku,

- na úhradu dopravných nákladov na zarybnenie revírov z rezervného fondu za

zvláštne povolenia,

- na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s ochranou rybárstva v rybárskych

revíroch,

- na čiastočnú úhradu nákladov spojených s odborným rybárskym školením

rybárskych hospodárov, rybárskej stráže a na iné vzdelávacie akcie v oblasti

hospodárenia a starostlivosti o rybárske revíry,

- na úhradu nákladov na zarybňovanie vôd využívaných na preteky organizované

Radou SRZ,

- na čiastočnú úhradu škôd vzniknutých úhynom rýb v prípadoch nezisteného vinníka

a na vykrývanie cenových rozdielov v priebehu roka pri nákupe rýb,

- na výpomoc pri znovuzarybňovaní rybárskych revírov ZO SRZ po otravách alebo

živelných pohromách.

- na zabezpečenie ichtyologických prieskumov

2. Ostatné finančné prostriedky získané zo zväzového povolenia na kaprové vody Rada SRZ

rozdelí do:

 

-Zarybňovacieho fondu na kaprové revíry Rady, ktorý použije výlučne na

zarybňovanie revírov ( vrátane dopravy) obhospodarovaných Radou SRZ a na ich

ochranu rybárskou strážou,

-Zarybňovacieho fondu na kaprové revíry ZO SRZ, ktorý slúži na dorybnenie

revírov ZO SRZ zaradených vo zväzovom povolení pre vody kaprové.

3. Ostatné finančné prostriedky získané zo zväzového povolenia na lipňové vody rozdelí do:

Zarybňovacieho fondu na lososové revíry Rady, ktorý použije výlučne na zarybňovanie

revírov ( vrátane dopravy) obhospodarovaných Radou SRZ a na ich ochranu rybárskou

strážou,

Zarybňovacieho fondu na lipňové revíry ZO SRZ, ktorý slúži na dorybnenie revírov ZO

SRZ zaradených vo zväzovom povolení pre vody lipňové

Rada SRZ sleduje použitie prostriedkov na osobitných bankových účtoch. Odvod prostriedkov

na účet a ich čerpanie kontroluje Rada SRZ.

4. Finančné prostriedky za vydané zvláštne povolenia sa odvedú do Zarybňovacieho fondu

Rady zo zvláštnych povolení, ktorý Rada použije na zarybňovanie a ochranu rybárskych

revírov a budú prerozdelené koeficientom podľa úlovkov (nad hodnotu 170 €) a návštevnosti

revírov (chyť a pusť) na jednotlivých rybárskych revíroch.

12

 

XI.

RYBÁRSKY PORIADOK

1. Základné organizácie SRZ ako i Sekretariát sú povinné pri vydávaní povolení na rybolov,

vydať držiteľovi i príslušný aktuálny rybársky poriadok. Miestne rybárske poriadky musia

byť schválené Radou SRZ. V zmysle Uznesenia Rady SRZ č.106/2002 schvaľovaním

miestnych rybárskych poriadkov Rada poverila ichtyológov.

2. Samostatné rybárske poriadky sa vydávajú k hosťovacím povoleniam a k povoleniam pre

nečlenov SRZ.

3. Loviaci sú povinní, pri love rýb, dodržiavať miestny rybársky poriadok, ktorý nesmie byť

v rozpore so zväzovým rybárskym poriadkom pre revíry zaradené vo zväzovom povolení

a v zvláštnom povolení na všetky revíry SRZ.

XII.

RYBÁRSKY LÍSTOK

1. Podľa §10 Zák. č. 139/2002 Z.z. loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu

len osoby , ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

2. Rybárske lístky vydáva príslušný obecný úrad v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt.

V prípade cudzinca vydáva rybársky lístok obecný úrad v obvode ktorého sa cudzinec

zdržuje.

3. Cena rybárskeho lístka je stanovená zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch,

v znení neskorších predpisov, prílohy – Sadzobník správnych poplatkov, položky 38 :

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný............. 1,50 €

b) mesačný.............. 3 €

c) ročný.................... 7 €

d) trojročný.............. 17 €

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl

študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením

rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci

na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci

Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako

rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí do Slovenskej republiky prídu

na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej

republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov.

Upozorňujeme ZO SRZ, že dieťa nemôže loviť bez platného rybárskeho lístka. To znamená,

že i keď je vydanie rybárskeho lístka oslobodené od poplatku, dieťa ho musí pri love mať.

13

 

XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.

2. Smernica vydaná Radou SRZ pod č. 3139/706/13-OO stráca platnosť dňom 31.decembra

2015.

Žilina, 12.septembra 2015

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

14