Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Navrh na zmeny v zákone o rybárstve

Návrh k novele:     Zákon o rybárstve č. 139/2002 Z. z.
Účinný od: 1.apríla 2002 a novelizovaný zákonom č. 203/2003 Z. z.  s účinnosťou od 1.augusta 2003


PRVÁ ČASŤ  ÚVODNÉ USTANOVENIA
§§-y 1 a 2 ponechané bez zmeny
DRUHÁ ČASŤ   RYBÁRSKE REVÍRY A RYBÁRSKE PRÁVO
§ 3 - Rybárske revíry
(1)Rybársky revír je ministerstvom určená a hranicami vymedzená vodná plocha s pobrežným pozemkom v nevyhnutnej miere (cca 20 bm od okraja vodnej plochy) Odseky (2),(3),(4) a (5) zostávajú bez zmeny
(6)Hranice rybárskych revírov sa určujú naprieč vodných tokov spravidla tak, aby boli súvislé , tvorili ich trvalé terénne prekážky, mosty, hate, riečne stupne alebo prítoky vodného toku.
a) Vodná plocha pod mostom patrí do predchádzajúceho revíru Odseky (7), a (9) zostávajú bez zmeny
§ 4 -  Výkon rybárskeho práva
(1)Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať alebo pustiť späť do revíru, v ktorom boli ulovené, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky.
Odseky (2),(3),(4),(5),(6),(7),(9),(10),(11) a (12) zostávajú bez zmeny
§ 5 - Práva a povinnosti vlastníkov a nájomcov pobrežných pozemkov a práva a povinnosti užívateľov - bez zmeny
§ 6 - Hospodárenie v rybárskych revíroch  - Odseky (1) a (2) a (3) bez zmeny
§ 7 -  Chránená rybárska oblasť -   Bez zmeny
§ 8 -  Rybárske revíry so zvláštnym režimom  
(1)Ministerstvo na návrh užívateľa môže v záujme umožnenia lovenia jednotlivých druhov rýb trofejných veľkostí vyhlásiť časti rybárskeho revíru, prípadne celý rybársky revír za:
a) revír „Chyť a pusti“ s režimom bez privlastnenia si úlovku
b) revír s čiastočným privlastnením si úlovku

(2) Užívateľ je povinný označiť hranice rybárskeho revíru
a) podľa odseku (1) a) tabuľou s nápisom „Revír CHYŤ A PUST“
b) podľa odseku (1) b) tabuľou s nápisom „Revír s obmedzenou veľkosťou úlovku“  
(3) V rybárskom revíry
a) s režimom „Revír CHYŤ A PUSTI“ je zakázané ulovenú rybu si privlastni?
b) s režimom „Revír s obmedzenou veľkosťou úlovku“ je zakázané si privlastniť ulovenú rybu trofejnej veľkosti (nad hornú lovnú mieru).
(4)  Podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo
§ 9  -- Chovné rybárske revíry
Zostáva bez zmeny až na odsek (5), z ktorého sa vypustí slovo „všeobecný“ , bez náhrady.
TRETIA ČASŤ  PODMIENKY LOVU RÝB
§ 10 - Lov rýb v rybárskych revíroch.
Odsek (1) zostáva bez zmeny
V odseku (2) vypustiť slová „okresný úrad“ a nahradiť ich „obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť“, ostatné zostáva bez zmeny.
Odseky (3),(5),(6), (7),8, ((9), (10) a (11) zostávajú bez zmeny
(4) Vydanie rybárskeho lístka je výkonom štátnej správy a podlieha poplatku podľa osobitného predpisu.
(12) Lov rýb v hraničných vodách sa riadi podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná .                                                                
§ 11 -  Ochrana rýb  
Zrušiť v tomto znení bez náhrady. Miesto neho presunúť,  pôvodný § 12 a prečíslovať ho na
§ 12 -  Individuálna ochrana rýb - Zostáva bez zmeny

§ 13  - Komerčné rybárske preteky
(1)V kaprových vodách môže od 1.mája do 15.mája užívateľ konať komerčné rybárske preteky o ceny v trvaní do 8 hodín
(2)V revíroch so zvláštnym režimom „CHYŤ A PUSTI“ a s obmedzenou veľkosťou úlovku, môže užívateľ konať komerčné rybárske preteky o ceny už od 15.apríla do 15.októbra s tým, že v jednom kalendárnom mesiaci môže byť:
a) jeden pretek v trvaní 6 až 12 hodín
b) alebo jeden pretek v trvaní až 144 hodín  
(3) Podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo
§ 13 – (14) Zakázané spôsoby lovenia rýb

-  2  -


(1)Zakazuje sa:
a)...za slovami „loviť ryby pod ľadom,“ doplniť (ak sa nejedná o tzv. lov na dierkach) ..ďalej bez zmeny
b) za slovami „čerene s väčšou plochou ako 1 m2“ doplniť „(neplatí pre rieku Dunaj a Morava, čo rieši osobitná smernica, ktorú vydá Rada SRZ)“, ... ostatné ponechať bez zmeny
Ostatné písmená a odseky §-u ponechať bez zmeny
§§-y 14 a 15 (používať ako nástrahu živú, mŕtvu rybku, alebo ich časti), ostatné ponechať bez zmeny
§ 16  -  V kaprových vodách sa zakazuje
Pôvodné písmeno c) vypustiť a nahradiť ho znením
ca) ktorá nedosahuje najmenšiu lovnú mieru, ak ju má stanovenú
cb) ktorá je neznámeho pôvodu (možný cudzo invázny druh)
cc) ktorá sa bežne v danom revíry nevyskytuje pôvodné písmeno f) vypustiť a nahradiť ho znením
f) loviť v čase od západu slnka do východu slnka bez osvetlenia miesta lovu
Pridať:
g) loviť na viac háčikov ako trojháčik
h) loviť z plavidla na revíry menšom ako 20 ha – väčšom, určí organizácia
i) používať sonar počas lovu  -  len pred lovom
j) spať a mať nastražené udice

ŠTVRTÁ ČASŤ -  OCHRANA RYBÁRSTVA
§§-y 18, 19 a 20 bez zmeny
V §-och 21a 29 vypustiť slová „okresný úrad“ a nahradiť ich slovami „obvodný úrad životného prostredia“   (Tu by som to riadne ošetril, aby zbytočne nedošlo k právnym nezmyslom).
§§-y 22 až 28 a 30 bez zmeny
PIATA ČASŤ HOSPODÁRSKY CHOV RÝB A PODNIKANIE NA OSTATNÝCH VODNÝCH PLOCHÁCH
V §-och tejto časti vypustiť slová „okresný úrad“, jeho odvodeniny a nahradiť ich slovami „obvodný úrad životného prostredia“

ŠIESTA ČASŤ -  ŠTÁTNA SPRÁVA NA ÚSEKU RYBÁRSTVA
§ 36 -- Orgány štátnej správy

Orgánmi štátnej správy na úseku rybárstva sú :
a)obce, v Bratislave a v Košiciach mestské časti
b) obvodné úrady životného prostredia
c) krajské úrady
d) ministerstvo
§ 36a -  Obec
Obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť vydávajú rybárske lístky a vedú ich evidenciu
§ 37 - Obvodný úrad životného prostredia
Obvodný úrad životného prostredia na úseku rybárstva
a) ustanovuje a odvoláva rybárskeho hospodára , ktorého právom by malo byť rozhodovanie o spôsobe zarybnenia  a chovu  rýb a pod..,
b)ustanovuje a odvoláva rybársku stráž a vedie evidenciu členov rybárskej stráže
c) ukladá pokuty za správne delikty a priestupky
d) prejednáva priestupky

§ 38 -  Krajský úrad
Krajský úrad je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v I. stupni rozhoduje obvodný úrad životného prostredia  (Tu by som to riadne ošetril, aby zbytočne nedošlo k právnym nezmyslom).
§ 39  - Ministerstvo  zostáva bez zmeny , iba vypustiť písmeno r) bez náhrady.
SIEDMA ČASŤ -  POSTIH ZA PORUŠENIE PREDPISOV NA ÚSEKU RYBÁRSTVA
V §-e 40 a 41 tejto časti vypustiť slová „okresný úrad“, jeho odvodeniny a nahradiť ich slovami „obvodný úrad životného prostredia“

§ 41  -   Priestupky
Okrem hore spomenutého doplniť odsek (1)
d) porušuje §-y 12 až 17
e) neuposlúchne výzvu, príkaz a požiadavku člena RS podľa §-u 23 odsek (3) Odsek (2) bez zmeny
(3) Priestupky podľa odseku (1) prejednáva obvodný úrad
Odsek (4) bez zmeny
OSMA ČASŤ -  SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 42  - Zostáva bez zmeny

-  3  -


§ 43  - Podrobnosti
a) o členení vôd,
b) o obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,
c) o označovaní rybárskych revírov,
d) o zarybňovacích plánoch,
e) o skúške rybárskeho hospodára,
f) o vydávaní povolení na rybolov a vydávaní osobitných povolení na rybolov
g)o čase individuálnej ochrany, dennom love, lovných mierach a počte rýb, ktoré si možno privlastni? a o zapisovaní údajov do záznamu,

h) o opatreniach na záchranu rýb
i) o rozsahu skúšky, odznaku, preukaze rybárskej stráže a evidencii rybárskej stráže
j) o spôsoboch lovenia,
k)o správaní sa pri lovení rýb,

l) o udržiavaní poriadku v revíry m) o revíroch so zvláštnym režimom
n) o komerčných rybárskych pretekoch
ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá ministerstvo

§ 44 - zostáva bez zmeny
§ 45  - v tomto §-e vypustiť „

§ 11“ bez náhrady
§ 46  - Zrušovacie ustanovenia
Odseky 1, 2, a 3 bez zmeny
(4) novela zákona o rybárstve č. 203/2003 Z. z.


§ 47   Účinnosť
Táto novela zákona nadobúda účinnosť od .................................


VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 27.novembra 2007. ktorou sa vykonáva novelizovaný zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa §43 novelizovaného zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve ustanovuje:
§ 1  Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti
a)o členení vôd,
b)o obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,
c)o označovaní rybárskych revírov,
d)o zarybňovacích plánoch a o evidencii úlovkov
e)o skúške rybárskeho hospodára,
f)o vydávaní povolení na rybolov a o vydávaní osobitných povolení na rybolov,
g)o čase individuálnej ochrany, dennom love, lovných mierach a počte rýb, ktorá si možno privlastni? a o zapisovaní údajov do záznamu,

h)o opatreniach na záchranu rýb,
i)o rozsahu skúšky, odznaku, preukaze rybárskej stráže a evidencii rybárskej stráže.
j)o spôsoboch lovenia,
k)o správaní sa pri lovení rýb,
l)o udržaní poriadku v revíry
m)o revíroch so zvláštnym režimom
n)o komerčných rybárskych pretekoch
o)o dlhodobých (viac kolových) súťažiach
§ 2  Členenie vôd
Vody sa členia na vody lososové a kaprové
(1)Vody lososové sa členia na vody pstruhové a vody lipňové
a)Pstruhovými vodami sú prevažne bystriny, horské potoky a podhorské potoky, horné úseky riek, vodné nádrže, jazerá, plesá, ostatné vodné plochy a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojim charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie pstruha
b) Lipňovými vodami sú prevažne podhorské úseky potokov, riek a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojim charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie lipňa.
(2) Kaprovými vodami sú prevažne vodné toky nížinnej zóny, nížinné úseky riek, jazerá, a ostatné vodné plochy,

-  4  -

 

ktoré svojim charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie kaprovitých rýb
§ 3  Evidencia rybárskeho revíru    -   bez zmeny

§ 4  Označovanie rybárskych revírov  -  bez zmeny

§ 5  Zarybňovací plán rybárskeho revíru a evidencia úlovkov  - (1) bez zmeny
(2)Zarybňovací plán rybárskeho revíru obsahuje minimálne zarybnenie, ktoré je uvedené v prílohe č... 5. Minimálne zarybnenie sa nevykonáva v každom roku pre rybárske revíry so zvláštnym režimom

a pre chovné rybárske revíry. Ak užívateľ minimálne zarybnenie nevykoná, uvedie to v zarybňovacom pláne rybárskeho revíru.
(3)Zarybňovacie plány pre konkrétny rok sa na miestnej úrovni oznamujú na členskej schôdzi
(4)Zarybňovacie plány pre konkrétny rok pre revíry v obhospodarovaní Rada SRZ, sa uverejnia do 15.marca na internetovej stránke Rada SRZ
(5)Evidencia úlovkov na miestnej úrovni sa po spracovaní odovzdaných a vyplnených povoleniach na rybolov oznámi na Rada SRZ a sumár sa zverejní na členskej schôdzi .                                                                            
(6)Evidencia úlovkov z revírov obhospodarovaných Rada SRZ a celková štatistika sa oznámi na ministerstvo a sumár sa zverejní na internetovej stránke Rada SRZ.

§ 6   Skúšky rybárskeho hospodára -  bez zmeny
§ 7   Povolenie a osobitné povolenie
Odsek (1) ukončiť za slovami ... a osobitné povolenie vzťahuje. Ostatnú  časť vety zrušiť bez náhrady
Odsek (2) bez zmeny
§ 8   Povolenie   -   bez zmeny
§ 9   Osobitné povolenie -   bez zmeny
§ 10   Čas individuálnej ochrany rýb
(1)Čas individuálnej ochrany rýb, kedy sú ryby chránené, sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:
a)od 1.januára do 15.apríla
1.mieň sladkovodný (Lota lota)
2.pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)
3.sivoň potočný (Salvelinus fontonalis)
b)od 1.januára do 15.mája
1.š?uka severná (Esox lucius)
2.lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)
c)od 1.januára do 31.októbra a na hraničných vodách od 1.januára do 31.augusta
1.hlavátka podunajská (Hucho hucho)
d)od 15.apríla do 15.mája
1.boleň dravý (Aspius aspius)
2.hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio)
3.hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus)
4.jalec maloústy (Leuciscus leuciscus)
5.jalec tmavý (Leuciscus idus)
6.jeseter malý (Acipenser ruthenus)
7.kapor rybničný (Cyprinus carpio – zdomácnená forma)
8.lieň sliznatý (Tinca tinca)
9.mrena škvrnitá (Barbus petenyi)
10.nosáľ s?ahovavý (Vimba vimba)
e)od 15.apríla do 31.mája
1.mrena severná (Barbus barbus)
2.sumec veľký (Silurus glanis)
3.zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca)
f)od 1.septembra do 15.apríla
1.pstruh potočný (Salmo trutta m.fario)
2.pstruh jazerný (Salmo trutta m.lacustris)
g)od 1.septembra do 31.decembra

1.sih maréna (Coregonus maraena)
2.sih peleď (Coregonus peled)h)od 1.januára do 31.decembra (celoročne) -  zostávajú bez zmeny
(2) Druhy rýb, pre ktoré sa neustanovuje čas individuálnej ochrany
Písmená a) až u) bez zmeny

v)pleskáč siný (Abramis ballerus)
w)pleskáč tuponosý (Abramis sapa)
x)pleskáč veľký (abramis brama)

-  5  -


y)pleskáč zelenkavý (Abramis bjoerkna) (neplatný názov- Blica bjoerkna)
z)plotica červenooká (Rutilus rutilus)
aa)podustva severná (Chondrostoma nasus)

bb)slíž severný (Noemacheilus barbatulus) c)slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus)
dd)sumček čierny (Ameiurus melas)
ee)sumček hnedý (Ameiurus nebulosus)
ff)tilapia nílska (Oreochromis niloticus)

gg)tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix)
hh)tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis)
ii)úhor európsky (Anguilla anguila)
jj) veslonos americký (Polyodonspathula)
kk)zubáč volžský (Stizostedion volgenzis)
ll)živorodka ostropyská (Poecilia sphenops)
mm)živorodka pestrá (Poecilia reticulata)

(3)Pri zarybňovaní rybárskych revírov násadou väčšou ako je najmenšia lovná miera rýb, nemožno loviť vysadzovaný druh rýb v období určenom užívateľom, ktoré môže byť v rozpätí od 14 do 30 dní. (alebo dať všeobecný zákaz a to vzhľadom na rôznosť výkladu, čo by bolo najobjektívnejšie).Užívateľ uvedie na dodatkovej tabuli umiestnenej na samostatnej konštrukcii s tabuľou s označením rybárskeho revíru.
a) druh vysadených rýb,
b) čas, v ktorom nemožno loviť uvedené druhy rýb,
c)t ext „Zákaz lovenia vysadených – všetkých druhov rýb“.
(4) Vzor dodatkovej tabule o zákaze lovenia vysadených druhov rýb je uvedený v prílohe č. 11-upraviť
(5) Odsek (3) neplatí pre revíry s režimom „Revír CHYŤ A PUSTI“
§ 11   Čas individuálnej ochrany ostatných vodných organizmov  -  Bez zmeny
§ 12  Denný čas lovenia rýb
(1) Denný čas lovenia rýb v rybárskych revíroch sa stanovuje
a) na pstruhových vodách v mesiacoch
1. apríl a september od 06.00 do 19.00 hod
2. máj a august od 05.00 do 21.00 hod
3 3. jún a júl od 04.00 do 22.00 hod
b) na lipňových vodách v mesiacoch
1. jún, júl a august od 04.00 do 22.00 hod
2. september a október od 05.00 do 21.00 hod
3. november a december od 06.00 do 20.00 hod
c) na kaprových vodách a pre revíry s obmedzenou veľkosťou úlovku v mesiacoch
1. január, február od 07.00 do 20.00 hod
2. marec, apríl, máj a október od 04.00 do 24.00 hod
3. jún, júl, august a september od 00.00 do 24.00 hod
4. november, december od 06.00 do 21.00 hod
d) na kaprových vodách s režimom „Revír CHYŤ A PUSTI“ v mesiacoch
1. január, február, november a december od 06.00 do 22.00 hod.

2. v ostatných mesiacoch v roku od 00.00 do 24.00 ho
4 (2) Denný čas lovenia rýb na hraničných vodách, ktorý je zverejnený v rybárskych poriadkoch, platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 13  Lovná miera rýb
(1)Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella) 70 cm
b) boleň dravý (Aspius aspius) 45 cm
c) hlavátka podunajská (Hucho hucho) 80 cm
d) jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) 25 cm
e) jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) 25 cm

f) jalec tmavý (Leuciscus idus) 25 cm
g) jeseter malý (Acipensar ruthenus) 45 cm
h) kapor rybničný (Cyprinus carpio) zdom. forma 40 cm – (65-70 cm)
i) lieň sliznatý (Tinca tinca) 30 cm

j) lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) 27 cm
k) mieň sladkovodný (Lota lota) 35 cm
l) mrena severná (Barbus barbus) 40 cm

-  6  -

m) mrena škvrnitá (Barbus peloponensius) 25 cm
n) nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) 25 cm
o) pleskáč siný (Abramis balearus) 20 cm
p) pleskáč tuponosý (Abramis sapa) 20 cm
q) pleskáč vysoký (Abramis brama) 35 cm
r) podustva severná (Chondrostoma nasus) 30 cm
s) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm
t) pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) 45 cm
u) pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) 30 cm
v) sih maréna (Coregonus maranea) 25 cm
w) sih peleď (Coregonus peled) 25 cm
x) sivoň potočný (Salvalinus fontinalis) 25 cm
y) sumec veľký (Silurus glanis) 90 cm
z) šťuka severná (Esox lucius) 60 cm
aa) tolstolobik biely (Hypopthalmichthys molitrix) 45 cm
bb) tolstolobik pestrý (Hypophyhalmichthys nobilis) 45 cm
cc) úhor európsky (Anguilla abguilla) 45 cm
dd) zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca) 50 cm
ee) zubáč volžský (Stizostedion volgenzis) 35 cm
(2) najväčšia lovná miera rýb, ktorá je dovolená na privlastnenie (nad túto mieru je ryba trofejná)
a) amur biely (Ctenopharngodon idela) 100 cm
b) hlavátka podunajská (Hucho hucho) 100 cm
c) kapor rybničný (Cyprinus carpio – zdom. forma) 65 cm -  70 cm
(3) Lovná miera rýb nie je ustanovená pre tieto druhy rýb:   Ako v starom odseku (2)
(4) Lovná miera rýb, sa meria ako v ods. 3/..
(5)Užívateľ môže:
a) zvýšiť najmenšiu a najväčšiu lovnú mieru rýb uvedených v odseku (1) podľa miestnych podmienok vždy na obdobie troch rokov a to aj opakovane
b) priradiť aj iným druhom rýb maximálnu lovnú mieru (neuvedených v odseku (2) ale uvedených v odseku (1)) podľa miestnych podmienok, vždy na obdobie troch rokov a to aj opakovane, pričom táto maximálna miera musí byť, cca dvojnásobkom najmenšej lovnej miery,
tieto zmeny a úpravy oznámi ministerstvu najneskôr v termíne predkladania zarybňovacieho plánu a zverejní v rybárskom poriadku miestnom i zväzovom, aby nemohlo prísť k nedorozumeniu medzi loviacim a kontrolným orgánom (RS).
(6)Lovné miery
a) neplatia pre revíry s „Režimom CHYŤ A PUSTI“, nakoľko tu sa musí každá ryba pustiť
b)podľa odseku (1), (2) a(5) platia na revíry s režimom obmedzenia veľkosti úlovku, bezpodmienečne
c) podľa odseku (1) a odseku (5) písmeno a) platia na ostatných revíroch bezpodmienečne a lovné miery podľa odseku (2) a odseku (5) písmeno b) na ostatných revíroch sú na uvážení loviaceho, či si trofejnú rybu ponechá alebo nie. Ak sa rozhodne rybu si neponechať, musí ju pustiť naspäť do revíru, v ktorom bola ulovená.
§ 14   Množstvo úlovkov a ich evidencia
Odseky (1) až (9) zostávajú bez zmeny  
(10)Povolenie na kaprové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku :
a) 40  -  50 ks ušľachtilých rýb v kombinácii:
- kapor rybničný (Cyprinus carpio – zdomácnená forma)
- sumec veľký (Silurus glanis)
- šťuka severná (Esox lucius)
- zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca)
b) 50 ks ostatných druhov rýb, ktoré majú stanovenú min. lovnú mieru ,
c) po vyčerpaní kvóty ulovených a ponechaných rýb podľa (a) (b), (je – nie je), možné zakúpiť si nové povolenie.
(11) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. Januára nasledujúceho roku po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
§ 15   Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách -   Bez zmeny...  
§ 16   Skúška rybárskej stráže  -   Bez zmeny...

 

 

-  7  -


§ 17  Spôsoby lovenia rýb

§ 17 ods. 2 navrhujem vypustiť slovné spojenie „miesto lov“, použiť “dno“ . Súčasné znenie je zmätočné, miesto lovu používa zákon § 16, kde sa za miesto lovu použije stanovište rybára na brehu a nie na dne vody.

§ 17/2 vypustiť, osvetlenie miesta lovu upravuje § 16 zákona, nejedná ie je to spôsob lovu, aby bol v
(1) Lov rýb na plávanú je spôsob lovenia rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaku, vlasca alebo splietanej šnúry, plaváka, záťaže a háčika, pri ktorom sa používa plavák ako signalizačné zariadenie záberu rýb. Nástraha sa nachádza v hĺbke vymedzenej plavákom.
(2) Lov rýb na položenú je spôsob lovenia rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskych prútov s navijakom alebo bez navijaku, vlasca alebo splietanej šnúry, záťaže a háčika, ktorý pomocou záťaže umožňuje nahodenie nástrahy na miesto lovenia a jej udržanie na dne alebo v jeho blízkosti. Pri tomto spôsobe lovenia možno nástrahu a aj návnadu na miesto lovenia dopraviť aj plavidlom ak to neodporuje odseku (7)
(3) Lov rýb prívlačou je spôsob lovenia rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto spôsobe lovenia nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou na kaprových vodách, na pstruhových vodách a lipňových vodách sa zakazuje.
(4) Lov rýb muškárením ja spôsob lovenia rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z muškárskeho prúta, muškárskeho navijaka, muškárskej šnúru a nadväzca s použitím umelých mušiek ako nástrahy. Zaťaženie mušiek musí byť súčasťou mušiek. Pri tomto spôsobe lovenia nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lovenie rýb s muškárskou udicou s použitím strímra nad 5 cm ako nástrahy, sa považuje za lov

rýb muškárením, hlavátky.
(5) Lov rýb malým čereňom je spôsob lovenia rýb s použitím len jedného čereňa s plochou sieťoviny

najviac 1 m2 a s veľkosťou ôk siete najviac 1 x 1 cm, uchytenej na drôtenej konštrukcii. Lov malým čereňom sa považuje za lovenie rýb na jednu udicu.
(6)Spôsob lovu čereňom (tápľou) je lov rýb s použitím len jedného čereňa s plochou sieťoviny viac ako 1 m2 a s veľkosťou ôk siete najviac 3x3 cm, uchytenej na pomocnej konštrukcii. Tento spôsob lovenia rýb, sa nemôže vykonávať zo žiadneho plávajúceho zariadenia, ani rybárskeho člna a môže sa vykonávať iba v pobrežnej časti rybárskeho revíru.  
(7) Spôsoby lovenia rýb podľa odsekov (1) až (5), vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah,

možno vykonávať z plavidiel na rybárskych revíroch s rozlohou väčšou ako 20 ha, okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd a revírov s režimom „Revír CHYŤ a PUSTI“

(8) Lov rýb podľa odsekov (1) a (2) loviaci môže vykonávať len vtedy, ak počas lovenia môže s    rybárskym prútom manipulovať najneskôr do 25 -  30 sekúnd –vzdialenosť 3 metrov a pod..

Ďalej navrhujem upraviť znenie nemožno loviť na nemožno si privlastniť,,                                                      písm. b/ čas.. si nemožno privlastniť,     c/ tiež ,zákaz privlastniť si rybu,
§ 18 Správanie sa pri lovení rýb

(1 )Ak sa lov rýb vykonáva podľa § 17 odsek (1) až (6), miesto lovu rýb musí byť v čase od západu slnka do východu slnka osvetlené. Osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje za lov rýb pomocou svetla.
(2) Používať sonár možno len pred začatím lovu rýb. Sonár sa nesmie používať na lokalizáciu rýb, ale

iba ba zistenie podoby miesta lovu.
(3)Ak sa zaváža alebo zanáša nástraha, alebo vylovuje ulovená ryba pomocou plavidla, každý účastník tejto akcie na plavidle musí mať na sebe oblečenú záchrannú vestu.
(4)Na revíroch s rozlohou od 10 do 50 ha je zakázané používať na malom plavidle spaľovací motor, platí aj pre "Revir CHYŤ A PUSTI"
§ 19 Udržiavanie poriadku v revíry
(1)Každý, kto loví ryby v danom revíry je povinný :
a )udržiavať miesto okolo seba v čistote a nabádať  k tomu i osoby, ktoré sa tohto lovu zúčastňujú,      i keď ryby nelovia
b) odstrániť všetok odpad, ktorý vznikol jeho činnosťou počas lovenia rýb. Za týmto účelom musí mat so sebou igelitové vrece na odpad s objemom min. 0,25 m3 do ktorého priebežne odpad odkladá a po skončení lovenia tento odpad vo vreci odnesie na najbližšiu skládku komunálneho odpadu (nie divokú), ktorá je na tento účel zriadená, alebo domov, do miesta bydliska.
c) po skončení lovu rýb podľa § 17 odsek (1) a (2) odstrániť akékoľvek označenie miesta vnadenia alebo nahadzovania
(2 )Zakladať a udržiavať oheň je dovolené len na miestach tomu vyhradených, ak miestny predpis neurčuje inak, alebo v ohnisku o priemere max. 1 m ohradenom kameňmi alebo v kovovom disku
(3)Použitie plynového variča alebo grilu na drevené uhlie na prípravu jedla alebo uvarenia návnad je dovolené, ak miestny predpis neurčuje inak

-  8  -


§ 20 Revíry so zvláštnym režimom
(1) Revíry so zvláštnym režimom „Revír CHYŤ a PUSTI“ a s obmedzením veľkosti úlovku môžu byť
a) súkromné
b) v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ)
(2) Súkromné revíry podľa odseku (1) sa riadia predpisom majiteľa revíru (fyzickej alebo právnickej osoby), ktorý si dal schváliť na ministerstvo
(3) Revíry so zvláštnym režimom „Revír CHYŤ a PUSTI“ alebo s obmedzením veľkosti úlovku v užívaní SRZ vyhlasuje ministerstvo na dobu troch rokov (i opakovane) na základe žiadosti užívateľa
(4) Na revíroch zriadených podľa odseku (1), písmeno b) a odseku (3) je dovolené chytať všetkými spôsobmi uvedenými v  §17, okrem odseku (6)
(5) V revíroch s režimom „Revír CHYŤ a PUSTI“ v užívaní SRZ je dovolené :
a) zavážanie a zanášanie návnad a nástrah malými plavidlami aj na rozlohe revíru menšej ako 20 ha
b) používanie spaľovacieho lodného motora od rozlohy revíru nad 25 ha ( vec diskúsie)
c) manipulovať s ulovenou rybou (sakovať, fotiť sa a inak dokumentovať) maximálne po dobu jednej hodiny .

(6) V týchto revíroch sa prikazuje                                             
a) chytať na háčik(y) bez proti hrotu ,
b) vylovovať ryby podberákom s ramenami do trojuholníka väčšími ako 70 cm (pri feedrovom spôsobe lovenia je dovolené použitie podberáku s menšími ramenami do trojuholníka alebo kruhu)
c)používať vyháčkovací matrac
d) zbavovať ulovenú rybu háčika pomocou uvoľňovača háčikov alebo peanom

e) sakovať a vážiť ulovenú rybu v dostatočne priestrannej sieťke alebo tomu zodpovedajúcemu zariadeniu, ktoré zaručuje jej minimálne poškodenie
(7)Súkromný revír môže byť za úplatu prístupný každému záujemcovi a zároveň nech mu je dovolené i loviť ryby
(8)Pre revíry s režimom „Revír CHYŤ a PUSTI“ v obhospodarovaní  SRZ platia
a)miestne povolenky

b) hosťovské povolenky iba pre členov SRZ
c) zvláštne povolenky
d) ak sú tieto revíry zriadené Rada SRZ, alebo sú zaradené do celozväzového povolenia, platí na ne celozväzová povolenka člena SRZ a zvláštna povolenka a hosťovská  povolenka člena SRZ
e)§ 17 a § 18 bez odseku (4) a § 19
§ 21  Komerčné rybárske preteky
(1)Komerčné rybárske preteky vykonávané podľa § 11 zákona 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môžu vykonávať aj v mesiacoch jún až september.
(2) Usporiadať komerčné rybárske preteky môže iba užívateľ revíru. Bez jeho súhlasu , na jeho revíroch, nemôže nikto takéto rybárske preteky usporiadať.
(3) Výťažok z pretekov, zisk, bude použitý na zarybnenie daného revíru, ak sa nejednalo o preteky systémom „Chyť a pusti“. Vtedy sa výťažok, zisk, z pretekov využije na zarybnenie ostatných revírov užívateľa.
(4) Pre preteky platia všetky nariadenia, príkazy a zákazy uvedená v tejto vyhláške podľa toho, ktorého typu revíru a usporiadateľ ich zapracuje v skratke do záväzného lovného predpisu platného pre pretek.
§ 22 - Dlhodobé (viac kolové ) súťaže
(1)Rada SRZ vypracuje záväzné pravidlá pre športovú činnosť v LRU, ktorými sa bude každá rybolovná športová sekcia riadiť
(2)Medzi tzv. dlhodobé (viac kolové) súťaže patria
a) federová liga ,   b)LRU - plávaná ,  c) LRU – mucha,  d) LRU – prívlač.
Konajú sa s vedomím a súhlasom užívateľa a nie je potrebné hosťovské povolenie, ak sa súťaže zúčastňujú členovia SRZ
(3)Tieto súťaže sa konajú na viac kôl, spravidla na tzv. dvojkolá, ktoré sa môžu konať :
a) v jeden súťažný deň oddelené prestávkou
b) alebo po dva po sebe idúce dni
(4) Počas trvania kola je dovolené sakovať ryby vo vezírkoch k tomu uspôsobených, aj keď presiahnu hmotnostnú hranicu stanovenú §- 14 odsek (2), písmeno c), nakoľko ulovené ryby budú po zvážení rozhodcami vrátené späť do revíru
(5) Je tiež dovolené ulovenú rybu zmerať a zdokumentovať rozhodcom v prospech pretekára a pustiť naspäť do revíru
(6) Medzinárodné preteky a Majstrovstvá sveta alebo Európy v LRU sa môžu usporiadať iba pod záštitou SRZ a ňou poverenou organizačnou zložkou. Po dobu trvania súťaže, sa táto riadi platnými medzinárodnými pravidlami  
§ 23 -Prechodné ustanovenia

-  9  -


(1)Označenie rybárskych revírov podľa Vyhlášky 185/2006 Z. z. platné od 1.júna 2006 je platné aj podľa tejto vyhlášky
(2)Preukazy členov rybárskej stráže vydané podľa Vyhlášky 185/2006 Z. z. platné od 1.januára 2007 sú platné aj podľa tejto vyhlášky
§ 24  Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve
§ 25   Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť ...........

Navrhované úpravy by mali mať pozitívny dopad na ochranu rýb priamo vyplývajúci z § 1 zákona, zvýšila by sa kvalita ako i množstvo rybej obsádky. Nemala by mať negatívny dopad na rybárov, ktorí berú rybárčenie ako šport. Myslím si, že zákonodarca v § 1 zákona, keď dal možnosť lovu rýb, nemyslel na ich okamžitý odlov po nasadení, ale v prvom rade dal povinnosť ryby chrániť. V priebehu roka je dostatok času pre každého na ulovenie a privlastnenie.  ďalej je potrebné sa zaoberať používaním tyčových bójok k označeniu kŕmneho miesta a miesta lovu.

 

JUDr. Miroslav Kalna , rybár MsO SRZ Zvolen,