Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Disciplinárny poriadok SRZ

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - Rada Ž i l i n a


DISCIPLINÁRNY PORIADOK

Slovenského rybárskeho zväzu


Platný od 1. januára 2008

 

O B S A H


Ú V O D 3
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Účel disciplinárneho poriadku (§ 1)                                                  4
Zásady disciplinárneho konania (§ 2)                                               4
Disciplinárne previnenie (§ 3)                                                           5
Disciplinárne opatrenia (§ 4)                                                            5
Ukladanie disciplinárnych opatrení (§ 5)                                          6
Ukladanie disciplinárnych opatrení mládeži (§ 6)                             7
Upustenie od uloženia disciplinárneho opatrenia (§ 7)                    7
Výkon disciplinárnych opatrení (§ 8)                                               7
Odpustenie disciplinárneho opatrenia                                             8
Premlčanie disciplinárneho previnenia (§ 10)                                  8


DRUHÁ ČASŤ
Disciplinárne orgány a ich príslušnosť (§ 11)                                   8
Členovia disciplinárneho orgánu (§ 12)                                           9
Vylúčenie člena disciplinárneho orgánu (§ 13)                                9


TRETIA ČASŤ
Podnet na začatie disciplinárneho konania (§ 14)                         10
Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania (§ 15)                    10
Neprípustnosť disciplinárneho stíhania (§ 16)                               10
Predbežné skúmanie návrhu (§ 17)                                               11
Pozastavenie výkonu funkcie (§ 18)                                              11
Disciplinárne rokovanie (§ 19)                                                       11
Právo obhajoby (§ 20)                                                                   11
Dokazovanie v disciplinárnom konaní (§ 21)                                 12
Povinnosť svedčiť (§ 22)                                                               12
Zápisnica (§ 23)                                                                            12
Disciplinárne rozhodnutie (§ 24)                                                   13


ŠTVRTÁ ČASŤ
Preskúmanie rozhodnutia
Odvolanie (§ 25)                                                                           14
Právoplatnosť a vykonateľnosť disciplinárnych rozhodnutí (§ 26) 14
Doručovanie (§ 27)                                                                       15
Dovolanie (§ 28)                                                                           15
Lehoty (§29)                                                                                 15
Evidencia disciplinárnych opatrení (§ 30)                                     15
Administratívne zabezpečenie (§ 31)                                            16
Záverečné ustanovenie (§ 32)                                                      16

 

 

 

Ú V O D

 

Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva a športového rybolovu. Súčasťou tejto výchovy je aj výchova k dobrovoľnému a disciplinovanému plneniu zväzových úloh a členských povinností, tak aby disciplinovanosť členov bola celkom prirodzená a uvedomelá.

 

Proti tým členom SRZ, ktorí , nedodržujú Stanovy a Organizačný poriadok SRZ, predpisy o rybárstve a o rybolove, ako i ostatné právne predpisy, prípadne sa vyhýbajú plneniu  členských povinností, možno zaviesť disciplinárne konanie a uložiť disciplinárne opatrenie.

Tento disciplinárny poriadok Rada SRZ vydáva v súlade s § 8, ods. 11 Stanov zväzu.

Podrobným rozpracovaním jednotlivých ustanovení Stanov SRZ v tomto disciplinárnom poriadku sa sleduje zjednotenie praxe a postupu disciplinárnych orgánov pri prejednávaní previnení a pri ukladaní disciplinárnych opatrení.

Disciplinárny poriadok je vnútrozväzovou normou a je záväzný pre všetky disciplinárne orgány, pre všetky zväzové orgány a organizačné zložky ako i všetkých členov i funkcionárov SRZ.

 

 

 

P R V Á Č A S Ť

Všeobecné ustanovenia

§ 1
Účel disciplinárneho poriadku

1. Účelom disciplinárneho poriadku SRZ je upraviť postup disciplinárnych orgánov pri prejednávaní previnení členov a funkcionárov SRZ. Disciplinárne konanie musí predovšetkým pôsobiť na upevnenie zväzovej disciplíny, na predchádzanie previneniam, na dôsledné zachovávanie stanov a vnútrozväzových predpisov SRZ ako i všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Podľa tohto disciplinárneho poriadku možno disciplinárne stíhať len členov, pridružených členov a funkcionárov SRZ. Disciplinárne orgány sú povinné zakročiť proti každému členovi SRZ, ktorý sa dopustil disciplinárneho previnenia.

3. Podľa § 8 ods .2.2 stanov SRZ, na  previnenia mládeže vo veku  od 15 do 17 rokov, organizovanej v kluboch mladých rybárov, sa vzťahujú ustanovenia stanov o disciplinárnom konaní (§ 8) a na ich prejednávanie platí tento disciplinárny poriadok v rozsahu, tak  ako je to ďalej uvedené.

4. Ak pred začatím disciplinárneho konania alebo v jeho priebehu zaniklo členstvo člena, proti ktorému  je  zavedené  disciplinárne  konanie, vykoná  sa  iba  vtedy,  ak  by malo byť uložené dočasné alebo trvalé vylúčenie člena zo zväzu alebo nevydanie povolenia na lov rýb. Nevykonané disciplinárne konanie z dôvodov zániku členstva podľa § 10, odst. 1, písm. a, b, Stanov SRZ sa zapíše do evidenčnej karty člena.

§ 2
Zásady disciplinárneho konania

1. Nikoho nemožno stíhať pre iné ako disciplinárne previnenia a spôsobom, ktorý upravuje tento disciplinárny poriadok.

2. Disciplinárny orgán skôr, ako začne disciplinárne konanie proti členovi alebo funkcionárovi SRZ, skúma, či je na to príslušný. Ak nie je príslušný na konanie, postúpi vec príslušnému disciplinárnemu orgánu, najneskôr do 15 dní.

3. Konanie pred disciplinárnym orgánom má prebiehať spôsobom, aby pôsobilo výchovne nielen na stíhaného člena, ale aj na ostatných členov  SRZ. Vynesenie  disciplinárneho rozhodnutia  má byť vykonané čo najskôr po tom, ako došlo k disciplinárnemu previneniu.

4. Disciplinárne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a účelne a bez zbytočných prieťahov.

5. Disciplinárne orgány sú povinné poučiť disciplinárne stíhaného o jeho právach a poskytnúť mu možnosť ich uplatniť a obhajovať sa.

 

 

 

6. Orgány a členovia SRZ, ktorí majú možnosť prispieť k objektívnemu zisteniu skutkového stavu veci a k vyneseniu objektívneho rozhodnutia, sú povinní pomáhať pri plnení úloh disciplinárnym orgánom.

§ 3
Disciplinárne previnenie

1. Disciplinárneho previnenia sa dopustí člen alebo funkcionár SRZ, ktorý úmyselne alebo z nedbanlivosti poruší :

a) stanovy alebo organizačný poriadok SRZ, smernice,  záväzné  pokyny  alebo opatrenia, prípadne iné vnútrozväzové predpisy vydané jeho ústrednými orgánmi a orgánmi organizačných zložiek SRZ,

b) predpisy o rybárstve, zákon NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve / ďalej len zákon o rybárstve/, vykonávaciu vyhlášku ministerstva životného prostredia SR č. 185/2006 Z.z. k zákonu o rybárstve / ďalej len vyhláška/ a ďalšie právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu rybárskeho práva,

c) zväzovú disciplínu , predpisy pre výkon rybárskeho práva alebo zásady hospodárenia s majetkom organizačnej zložky, prípadne zväzovým majetkom,

d) všeobecne záväzné právne predpisy, vzťahujúce sa na činnosť SRZ a jeho organizačných zložiek

2. Disciplinárneho previnenia sa dopustí aj ten člen alebo funkcionár zväzu, ktorý , hrubým spôsobom porušil základné záujmy a zásady organizácie SRZ ako i jednotu SRZ

3. Závažného disciplinárneho previnenia sa tiež dopustí ten člen alebo funkcionár SRZ, ktorý vedome obíde, marí alebo zmarí výkon predchádzajúceho disciplinárneho opatrenia.

§ 4
Disciplinárne opatrenia

1. Za menej závažné porušenie zväzovej disciplíny alebo pre neplnenie členských povinností vyplývajúcich zo stanov zväzu, orgány zväzu sú oprávnené upozorniť člena alebo funkcionára na nesprávnosť jeho konania a poučiť ho (upozornenie nie je disciplinárnym opatrením).

2. Za opätovné menej závažné alebo závažné porušenie Stanov SRZ , zväzovej disciplíny alebo členských povinností, za ublíženie na cti urážkou alebo za vyhrážanie, ujmou na zdraví alebo za iné hrubé správanie medzi členmi a funkcionármi SRZ alebo  za  porušenie zákonných ustanovení a zásad o  rybolove, vyplývajúcich zo  zákona o rybárstve  a vyhlášky, prípadne rybárskeho poriadku SRZ  alebo  miestneho  rybárskeho  poriadku,  môže  disciplinárny orgán za previnenie uložiť jedno z     týchto disciplinárnych opatrení :

a) verejné pokarhanie na členskej schôdzi,
b) peňažná pokuta do výšky 10 000 Sk,
c) odňatie alebo nevydanie povolenia na rybolov na dobu až 3 rokov,
d) odvolanie z volenej funkcie,
e) dočasné vylúčenie z členstva alebo pridruženého členstva vo zväze na dobu až 3 rokov,
f) trvalé vylúčenie z členstva vo zväze alebo pridruženého členstva

 

 

 

3. Trvalé vylúčenie z členstva vo zväze alebo pridruženého členstva môže uplatniť výbor základnej organizácie len za mimoriadne závažné porušenie zväzovej disciplíny alebo závažné porušenie predpisov o výkone rybárskeho práva. Pritom postupuje podľa § 8 ods. 2.1. Stanov SRZ. V prípade právoplatného rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní o spáchaní prečinu pytliactva členom alebo pridruženým členom SRZ sa trvalé vylúčenie z členstva vo zväze alebo pridruženého členstva uplatní spravidla vždy.

§ 5
Ukladanie disciplinárnych opatrení

1. V jednom disciplinárnom konaní je potrebné vyriešiť všetky previnenia, ktoré vyšli najavo do začatia konania a uložiť disciplinárne stíhanému za všetky previnenia len jedno z disciplinárnych opatrení uvedených v § 4 ods. 2 (súhrnné opatrenie).

2. Pri rozhodovaní o tom, aký druh disciplinárneho opatrenia sa má uložiť, ak bolo disciplinárne stíhanému preukázané spáchanie disciplinárneho previnenia, je potrebné vychádzať z výchovného cieľa disciplinárnych opatrení. Pri ukladaní opatrenia sa prihliada na tieto okolnosti :

- stupeň nebezpečnosti previnenia pre zväz alebo pre rybárstvo,
- na následky previnenia
- na doterajšiu činnosť previnilého vo zväze,
- na poľahčujúce i priťažujúce okolnosti.

Pri rozhodovaní je potrebné vždy dbať na to, aby uložené opatrenie bolo primerané skutkovému stavu veci a okolnostiam prípadu.

3. Za poľahčujúcu okolnosť sa považuje najmä :

- priznanie sa k previneniu,
- napomáhanie pri objasňovaní veci,
- úprimné oľutovanie previnenia,
- nahradenie spôsobenej škody,
- doterajšie zásluhy o rybárstvo a riadne plnenie členských povinností.

4. Za priťažujúcu okolnosť sa považuje najmä :

- ak disciplinárne stíhaný porušil povinnosť, ktorá mu bola osobitne uložená,
- ak bol už predtým disciplinárne stíhaný,
- ak spôsobil škodu malú, väčšiu, značnú alebo veľkého rozsahu,/§125 zák. č.300/2005 Z.z./
- ak sa dopustil previnenia hrubým alebo ľstivým spôsobom,
- ak organizoval skupinu členov alebo naviedol iného člena na previnenie,
- ak ako dozor dopustil, aby dieťa porušilo predpisy o rybárstve

4. Disciplinárne opatrenie dočasného vylúčenia z členstva možno uložiť previnilému najviac na dobu 3 rokov. Vylúčenie sa začína dňom, kedy rozhodnutie o vylúčení nadobudlo právoplatnosť prípadne neskorším dňom uvedeným v právoplatnom rozhodnutí a končí sa uplynutím posledného dňa lehoty, na ktorú sa vylúčenie uložilo. Trvalé vylúčenie sa začína dňom právoplatnosti rozhodnutia o jeho uložení.

 

 

 

5. Disciplinárne opatrenie - verejné pokarhanie možno uložiť len vtedy, keď  tento  druh  opatrenia splní výchovné poslanie.

6. Uložením disciplinárneho opatrenia nie  je  člen   alebo funkcionár   zbavený  povinnosti nahradiť škodu, ktorú svojim previnením spôsobil.

§ 6
Ukladanie disciplinárnych opatrení mládeži

1. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia mládeži organizovanej  v kluboch  mládeže (mladistvému po dovŕšení 15 rokov veku a neprekročení 18 rokov svojho veku), prihliadne disciplinárny orgán na osobitnú starostlivosť, ktorú SRZ venuje mládeži.

2. Účelom disciplinárneho opatrenia u mladistvého je predovšetkým vychovať ho  na riadneho člena SRZ.

3. Mladistvému možno uložiť len jedno z týchto disciplinárnych opatrení :

a) verejné pokarhanie na členskej schôdzi,
b) odňatie alebo nevydanie povolenia na rybolov na dobu až 3 rokov,
c) peňažnú pokutu maximálne do výšky 1 sumy, ktorá by bola uložená za disciplinárne previnenie dospelému členovi SRZ

§ 7
Upustenie od uloženia disciplinárneho opatrenia

1. Disciplinárny orgán môže vo zvlášť  odôvodnených prípadoch upustiť  od uloženia disciplinárneho opatrenia, ak previnilý:

a) dopustil sa menej závažného previnenia prvý raz,
b) prejavil účinnú ľútosť, že sa dopustil previnenia a prejavil snahu po náprave,
c) možno od previnilého očakávať, že samotné prerokovanie veci pred disciplinárnym orgánom stačí na jeho prevýchovu.

2. U mládeže možno upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bode 1.

3. Ak bolo upustené od uloženia disciplinárneho opatrenia, hľadí sa na previnilého akoby nebol disciplinárne trestaný.

§ 8
Vykonanie disciplinárnych opatrení

1. Disciplinárne opatrenie možno vykonať až po tom, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

2. Disciplinárne opatrenie vykoná ten disciplinárny orgán, ktorý rozhodol na prvom stupni.

3. Ak rozhodnutie o uložení peňažnej pokuty nadobudlo právoplatnosť, disciplinárny orgán vyzve potrestaného písomne, aby pokutu zaplatil v disciplinárnym orgánom určenej lehote s upozornením, že nezaplatenie pokuty sa posudzuje ako závažné porušenie zväzovej disciplíny.

 

 

 

4. Zaplatená peňažná pokuta je príjmom základnej organizácie SRZ, ktorej je potrestaný  členom.
Ak uloží peňažnú pokutu Disciplinárna komisia Rady SRZ alebo Prezídium Rady SRZ, výbor ZO SRZ ktorej je disciplinárne stíhaný členom, zašle Rade SRZ do 30 dní odo dňa jej zaplatenia kópiu dokladu, ktorým bola pokuta uhradená.

§ 9
Odpustenie disciplinárneho opatrenia

1. Členovi, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 4 ods. 2 c), e), disciplinárneho poriadku, možno na základe jeho žiadosti odpustiť časť disciplinárneho opatrenia, ak spôsobom svojho života a svojou prácou, aktívnou činnosťou v prospech SRZ dokázal, že svoje previnenie úprimne oľutoval a napravil sa.

2. Podmienkou odpustenia vylúčenia a nevydania povolenia na lov rýb je, že uplynula aspoň polovica času na ktorý bolo uložené disciplinárne opatrenie.

3. O žiadosti uchádzača o odpustenie zvyšku časti doby disciplinárneho opatrenia rozhodne ten disciplinárny orgán, ktorý rozhodol v prvostupňovom konaní . Tento orgán preverí, či člen spĺňa podmienky na odpustenie opatrenia, resp. jeho zvyšku. Člen podáva žiadosť tomu disciplinárnemu orgánu, ktorý rozhodol na prvom stupni.

§ 10
Premlčanie disciplinárneho previnenia

1. Disciplinárne previnenie nemožno prerokovať a disciplinárne opatrenie uložiť po uplynutí doby jedného roka odo dňa kedy sa člen alebo funkcionár previnenia dopustil.

2. Disciplinárne konanie sa pokladá za začaté vydaním rozhodnutia (§15 DP).

3. Rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní alebo orgánov štátnej správy o potrestaní páchateľa prečinu alebo priestupku v súvislosti s výkonom rybárskeho práva , nevylučuje stíhanie previnilého člena disciplinárnymi orgánmi zväzu pre ten istý skutok. Disciplinárne orgány zväzu rozhodnú nezávisle od  orgánov činných v trestnom konaní a orgánov štátnej správy a môžu vydať disciplinárne rozhodnutie aj  v prípade, keď štátne orgány  trestné  stíhanie v dôsledku amnestie zastavili alebo nezistili v konaní previnilého prečin alebo priestupok.

D R U H Á Č A S Ť

§ 11
Disciplinárne orgány a ich príslušnosť

1. Ako disciplinárne orgány prvého stupňa pôsobia :

a) disciplinárna komisia pri výbore základnej organizácie zväzu,
b) disciplinárna komisia pri Rade SRZ,
c) výbor základnej organizácie SRZ v prípade trvalého vylúčenia člena alebo pridruženého člena zo zväzu.

 

 

 

Ako disciplinárne orgány druhého stupňa pôsobia :

a) výbor základnej organizácie ako odvolací orgán proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie pri výbore základnej organizácie,
b) Prezídium Rady ako odvolací orgán proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie pri Rade SRZ,
c) Prezídium Rady SRZ pri odvolaní člena proti trvalému vylúčeniu zo SRZ.

2. Členov disciplinárnej komisie pri výbore ZO SRZ zvolí výbor základnej organizácie v počte najmenej 3 členov na funkčné obdobie štyroch rokov.

3. Členov disciplinárnej komisie pri Rade SRZ volí Rada SRZ v počte najmenej 5 členov .

4. Disciplinárne orgány prvého a druhého stupňa sú povinné skúmať svoju príslušnosť na prejednanie a rozhodnutie o previnení v každom štádiu disciplinárneho konania. Ak zistia, že nie sú príslušné, sú povinné postúpiť vec príslušnému disciplinárnemu orgánu, najneskôr do 30 dní.

§ 12
Členovia disciplinárneho orgánu

1. Disciplinárna komisia prejednáva a rozhoduje o jednotlivých previneniach v zložení najmenej 3
členov.

2. Člen disciplinárneho orgánu 1. stupňa s výnimkou členov Rady SRZ, ktorí  sú  členmi disciplinárnej komisie Rady SRZ a členov Prezídia Rady SRZ , nemôže byť súčasne členom výboru základnej organizácie, pri ktorej je komisia zriadená, ani členom disciplinárneho orgánu
2. stupňa.

3. Disciplinárna komisia pri výbore ZO SRZ prejednáva a rozhoduje o previneniach členov a funkcionárov svojej organizácie.

4. Disciplinárna komisia pri Rade SRZ prejednáva a rozhoduje o previneniach funkcionárov Rady a previneniach štatutárnych zástupcov a predsedov kontrolných komisií základných organizácií.

5. Disciplinárne komisie pri  prejednávaní a rozhodovaní o previneniach majú samostatnú rozhodovaciu právomoc. Trojčlenné disciplinárne komisie počas  ich  zasadnutia  vedie predseda komisie, ktorý riadi aj prerokovanie veci.

6. Členovia disciplinárnej komisie sú pri výkone svojej právomoci a činnosti viazaní Stanovami SRZ a týmto disciplinárnym poriadkom, organizačným poriadkom a smernicami SRZ , prípadne opatreniami ústredných orgánov zväzu alebo záväznými opatreniami organizačných zložiek a všeobecne platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

§ 13
Vylúčenie člena disciplinárneho orgánu

1. Člen disciplinárneho orgánu je vylúčený z prerokovania a rozhodovania o veci ak so zreteľom na jeho vzťah k prejednávanej veci alebo k osobe disciplinárne stíhaného, možno mať pochybnosti o jeho nepredpojatosti.

 

 

 

2. Z  prerokovania  a rozhodovania o  veci pred disciplinárnym orgánom 2. stupňa je vylúčený ten
člen, ktorý sa v tej istej veci zúčastnil ako člen disciplinárneho orgánu 1. stupňa.

T R E T I A Č A S Ť

Priebeh konania

§ 14
Podnet na začatie disciplinárneho konania

1. Disciplinárne konanie sa začína na návrh predsedníctva výboru ZO SRZ alebo člena rybárskej stráže. Disciplinárne konanie voči funkcionárom ( § 8 ods.7 druhá časť) sa začína na návrh Rady SRZ, predsedníctva výboru ZO SRZ alebo člena rybárskej stráže.

2. Disciplinárny orgán môže začať disciplinárne konanie aj z vlastného podnetu, ak sa hodnoverne dozvedel o previnení člena alebo funkcionára SRZ.

3. Disciplinárne  konanie  začne  disciplinárny  orgán  tiež  v prípadoch  postúpenia  veci orgánmi
činnými v trestnom konaní alebo orgánmi štátnej správy.

4. Disciplinárne orgány používajú pri svojej činnosti tlačivá uvedené v prílohe č.1. Disciplinárneho poriadku.

§ 15
Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania

1. Ak zistené skutočnosti odôvodňujú podozrenie, že došlo k spáchaniu disciplinárneho previnenia a že sa ho dopustila konkrétna osoba, vydá disciplinárny orgán rozhodnutie o stíhaní tejto osoby pre disciplinárne previnenie. Rozhodnutie o stíhaní tejto osoby sa musí preukázateľne doručiť disciplinárne stíhanému.

2. Rozhodnutie obsahuje označenie disciplinárneho orgánu, dátum vydania, stručný opis skutku a odôvodnenie.

§ 16
Neprípustnosť disciplinárneho konania

Disciplinárne stíhanie nemožno začať a ak sa už začalo, nemožno v ňom pokračovať a musí s sa zastaviť :

a) proti tomu, kto zomrel,
b) ak je disciplinárne stíhanie premlčané ,
c) ak skoršie stíhanie pre to isté disciplinárne previnenie skončilo proti členovi právoplatným rozhodnutím disciplinárneho orgánu alebo sa disciplinárne konanie právoplatne zastavilo,
d) ak zo samého oznámenia alebo z výsledkov šetrenia je zrejmé, že nejde o disciplinárne previnenie.

 

 

 

§ 17
Predbežné skúmanie návrhu

Predseda disciplinárneho orgánu alebo ním  poverený  člen  komisie  preskúma  písomné oznámenie alebo návrh na začatie disciplinárneho konania vhodným spôsobom, preverí tvrdené skutočnosti a údaje i okolnosti prípadu a určí čas prerokovania veci. Súčasne zabezpečí predvolanie člena alebo funkcionára, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie.

§ 18
Pozastavenie výkonu funkcie

Pri prerokovávaní disciplinárnych previnení funkcionárov, môže disciplinárny orgán I. stupňa pozastaviť výkon funkcie až do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak hrozí možnosť, že disciplinárne stíhaný funkcionár by maril alebo ovplyvňoval skutočnosti, rozhodujúce pre disciplinárne stíhanie.

§ 19
Disciplinárne rokovanie

1. Disciplinárny orgán príslušný na disciplinárne prerokovanie veci je povinný uskutočniť všetky potrebné úkony na úplné a presné zistenie skutkového stavu veci. Vykonaním týchto úkonov môže predseda disciplinárneho orgánu poveriť niektorého z členov komisie.

2. Len riadne preukázané skutočnosti a spoľahlivo zistený skutkový stav veci, môžu byť podkladom pre vynesenie rozhodnutia o previnení v disciplinárnom konaní.

§ 20
Právo obhajoby

1. Disciplinárne stíhaného musí disciplinárny orgán prvého stupňa preukázateľne pozvať na disciplinárne konanie včas a to  najmenej  7 dní  vopred písomne spôsobom uvedeným v § 27 DP. V predvolaní na disciplinárne prerokovanie veci treba disciplinárne stíhaného upovedomiť, že sa proti nemu   začalo   disciplinárne   konanie, doručiť mu rozhodnutie podľa § 15 ods.1. DP a upozorniť ho na následky, ak sa bezdôvodne na prerokovanie veci nedostaví.

2. Disciplinárne stíhanému sa musí poskytnúť možnosť, aby sa k obvineniu z previnenia osobne vyjadril a uviedol na svoju obhajobu okolnosti, prípadne, aby navrhol na svoju obranu vierohodné dôkazy.

3. Ak sa disciplinárne stíhaný, ktorý bol riadne pozvaný na disciplinárne prerokovanie veci, bez dostatočného ospravedlnenia nedostaví pred disciplinárny orgán (doručenie predvolania má riadne vykázané), môže vo veci rozhodnúť disciplinárna komisia aj v jeho neprítomnosti a tiež bez jeho vypočutia vo veci.

4. Disciplinárne stíhaný môže ospravedlniť svoju neúčasť maximálne 1 krát. V prípade, že sa i na ďalšie disciplinárne konanie ospravedlní, disciplinárna komisia prerokuje vec aj v jeho neprítomnosti, pričom bude povinný nahradiť náklady disciplinárnej komisie spojené s týmto konaním.

 

 

 

5. Pri  prerokovávaní  disciplinárnych  previnení  mládeže,  môže  sa  prerokovania zúčastniť ich zákonný zástupca.

§ 21
Dokazovanie v disciplinárnom konaní

1. V disciplinárnom konaní treba dokazovať najmä :

a) či sa stal skutok, ktorý je predmetom stíhania a či tento skutok je skutočne disciplinárnym previnením,
b) či skutok, ktorý je predmetom disciplinárneho konania, spáchal člen alebo funkcionár zväzu alebo mladistvý organizovaný v klube mladých rybárov,
c) z akých pohnútok došlo k spáchaniu skutku, ktorý je predmetom disciplinárneho konania,
d) okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na stupeň nebezpečnosti spáchaného skutku pre rybárstvo, pre zväz, resp. pre spoločnosť,
e) vzťah stíhaného k plneniu členských povinností,
f) okolnosti pre posúdenie povahy a rozsahu spôsobenej škody,
g) okolnosti, ktoré viedli alebo umožnili spáchanie previnenia.

2. Za dôkaz sa považuje všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, záznam o previnení , zistenia rybárskej stráže, výpoveď disciplinárne stíhaného,  výpovede svedkov,  listinné dôkazy, rôzne dôkazné predmety,  znalecké posudky, fotografie, videozáznamy, zvukové záznamy, nákresy a plániky a podľa potreby i obhliadka na mieste samom.

3. Disciplinárny orgán vykoná aj také dôkazy, ktoré na svoju obhajobu navrhol disciplinárne stíhaný, ak je to potrebné na zistenie skutkového stavu veci.

§ 22
Povinnosť svedčiť

Ak disciplinárny orgán predvolá v rámci disciplinárneho konania člena alebo funkcionára SRZ ako svedkov, sú povinní dostaviť sa na predvolanie a vypovedať ako svedkovia pravdivo a bez zamlčania im známych skutočností o okolnostiach dôležitých pre disciplinárne rozhodnutie. Túto povinnosť svedčiť má i mladistvý organizovaný v klube mladých rybárov, ak s tým súhlasí jeho zákonný zástupca.

§ 23
Zápisnica

Výpovede disciplinárne stíhaného, svedkov, znalcov, treba zapisovať do zápisnice, ktorú vypočúvaní podpíšu. O iných zisteniach sa tiež napíše zápisnica, ktorú zúčastnené strany podpíšu.
V zápisnici o priebehu disciplinárneho rokovania treba uviesť :

- označenie disciplinárneho orgánu a miesto rokovania,
- meno a priezvisko disciplinárne stíhaného, v prípade mladistvého aj jeho zákonného zástupcu
- trvalé bydlisko stíhaného,
- členstvo v základnej organizácii zväzu,
- druh previnenia, kedy a kde k nemu došlo,
- dôkazné prostriedky, predložené v priebehu disciplinárneho konania,
- rozhodnutie, vrátane disciplinárneho opatrenia,

 

 

 

- v prípade dočasného vylúčenia presnú dĺžku lehoty vylúčenia,
- zápis o poučení o možnosti podať odvolanie proti disciplinárnemu rozhodnutiu.

 

§ 24
Disciplinárne rozhodnutie

1. Disciplinárny orgán objektívne posúdi výsledky objasňovania prípadu, zisťovania skutkového stavu veci, vrátane vykonaných dôkazov a po porade komisie o veci samej rozhodne. Na tejto porade sa nesmie disciplinárne stíhaný zúčastniť.  Ak disciplinárny orgán nadobudne presvedčenie, že stíhaný sa dopustil previnenia, uloží mu disciplinárne opatrenie.

2. Ak disciplinárny orgán uzná stíhaného, že je vinným z prejednávaného previnenia, môže mu súčasne uložiť aj náhradu trov disciplinárneho konania. Disciplinárne stíhaný nemá právo na náhradu ušlej mzdy a trov konania.

3. Ak disciplinárny orgán dôjde k záveru, že sa stíhaný nedopustil previnenia, zbaví ho obvinenia a vynesie oslobodzujúce rozhodnutie v disciplinárnom konaní. Ak sa zistí, že k disciplinárnemu previneniu nedošlo alebo že ho nespáchal  disciplinárne stíhaný, organizácia mu na základe jeho žiadosti nahradí trovy konania.

4. Disciplinárne rozhodnutie treba vždy vyhotoviť písomne a doručiť ho stíhanému spôsobom uvedeným v § 27 DP a to najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa vyhlásenia rozhodnutia a to aj vtedy, ak ide o rozhodnutie zbavujúce stíhaného obvinenia. U mladistvého treba disciplinárne rozhodnutie doručiť jeho zákonnému zástupcovi.

5. Disciplinárne rozhodnutie musí obsahovať :

• označenie disciplinárneho orgánu, ktorý rozhodnutie vyniesol,
• deň, mesiac, rok a miesto vyhlásenia rozhodnutia,
• meno a priezvisko stíhaného, údaje o jeho narodení a mieste trvalého bydliska,
• akú funkciu v orgáne zväzu zastával,
• výrok o previnení,
• výrok o uloženom disciplinárnom opatrení,
• uvedenie základných údajov o spôsobe spáchania previnenia,
• označenie predpisov, ktoré boli porušené, prípadne aj výrok o trovách konania,
• podpis predsedu disciplinárneho orgánu alebo jeho zástupcu,
• odôvodnenie výroku rozhodnutia
• poučenie o opravnom prostriedku (o možnosti podať odvolanie).

6. Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia, disciplinárny orgán postupuje podľa prílohy 2 a 3 disciplinárneho poriadku.

 

 

 

Š T V R T Á Č A S Ť

Preskúmanie rozhodnutia

§ 25
Odvolanie

1. Opravným prostriedkom proti disciplinárnemu rozhodnutiu  je o d v o l a n i e .

2. Odvolanie sa podáva písomne prostredníctvom disciplinárneho orgánu I. stupňa na orgán, ktorým  je  príslušný  disciplinárny  orgán  II.  stupňa.  Lehota  na   podanie odvolania je   15 dní od doručenia písomného vyhotovenia disciplinárneho rozhodnutia.

3. Odvolanie môže podať len disciplinárne stíhaný člen zväzu.

4. Za mladistvého môže v jeho prospech podať odvolanie jeho zákonný zástupca (rodič).

5. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

6. Po vyhlásení disciplinárneho rozhodnutia na disciplinárnom pojednávaní môže sa stíhaný výslovne vzdať podania odvolania a ak podal písomné odvolanie, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť a to až do tej doby, ako odvolací orgán vynesie rozhodnutie o podanom odvolaní.

7. Každé včas podané odvolanie predloží disciplinárny orgán prvého stupňa spolu s celým spisovým materiálom disciplinárnemu orgánu druhého stupňa a to najneskôr do 30 dní od podania odvolania.

8. Odvolací orgán odvolanie zamietne ak sa disciplinárne stíhaný výslovne vzdal odvolania , ak bolo podané oneskorene, neoprávnenou osobou, neodôvodnené alebo predtým späťvzaté.

9. Odvolací orgán na základe včas podaného odvolania môže disciplinárne rozhodnutie nižšieho disciplinárneho orgánu zmeniť alebo takéto rozhodnutie zrušiť a vrátiť vec na nové prerokovanie a rozhodnutie. Odvolací orgán urobí tak vždy, ak rozhodnutie nižšieho orgánu odporuje stanovám, organizačnému poriadku alebo iným vnútrozväzovým alebo právnym predpisom , alebo ak nebol riadne a úplne zistený skutkový stav veci.

10. Zásady prejednávania previnenia pred disciplinárnym orgánom prvého stupňa platia primerane pre konanie pred odvolacím orgánom.

11. Rozhodnutie odvolacieho orgánu je konečné a nie je prípustný proti nemu ďalší opravný prostriedok.

§ 26
Právoplatnosť a vykonateľnosť disciplinárneho rozhodnutia

Disciplinárne rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné, ak :

a) oprávnená osoba nepodala v predpísanej lehote proti nemu odvolanie v 15 dňovej lehote po doručení rozhodnutia, alebo v deň kedy sa výslovne vzdala odvolania

 

 

 

b) ak o ňom rozhodol odvolací orgán a to dňom vyhlásenia

§ 27
Doručovanie

1. Písomnosti určené disciplinárne stíhanému /predvolania, rozhodnutia / sa doručujú poštou na jeho adresu ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou do vlastných rúk.

2. Písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju disciplinárne stíhaný prevezme, odmietne prevziať , alebo ju pošta vráti ako nedoručiteľnú. V prípade vrátenia sa písomnosti ako nedoručiteľnej sa za deň doručenia považuje deň keď bola písomnosť vrátená späť odosielateľovi. Takéto disciplinárne rozhodnutie sa ukladá na príslušnom orgáne SRZ na dobu 3 rokov.

§ 28
Dovolanie

1. V prípade porušenia Stanov SRZ alebo Disciplinárneho poriadku SRZ disciplinárnym orgánom Prezídium Rady SRZ má na základe dovolania právo zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie disciplinárneho orgánu ZO SRZ.

2. D o v o l a n i e  nemá odkladný účinok.

§29
Lehoty

1. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

2. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.

3. Lehota je zachovaná, ak je posledný deň lehoty vykonaný úkon u disciplinárneho orgánu alebo podanie podané na poštovú prepravu.

4. V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú ak sa nepreukáže opak.

 

§ 30
Evidencia disciplinárnych opatrení

1. O právoplatne uložených disciplinárnych opatreniach vedie evidenciu výbor základnej organizácie, pri ktorom je zriadená disciplinárna komisia prvého stupňa.

 

2. Ústrednú evidenciu disciplinárnych opatrení, ktorými bolo uložené dočasné vylúčenie, trvalé vylúčenie z členstva v SRZ, alebo nevydanie povolenia  na  rybolov na dobu až  3  rokov, vedie sekretariát Rady SRZ v Žiline.

 

 

 

3. Disciplinárne orgány prvého stupňa sú povinné zaslať každé právoplatné disciplinárne rozhodnutie uvedené v §30ods.2 najneskôr do 30 dní po nadobudnutí jeho právoplatnosti, sekretariátu Rady SRZ v Žiline.

4. Právoplatné disciplinárne rozhodnutie musí byť opatrené touto doložkou : “TOTO DISCIPLINÁRNE ROZHODNUTIE NADOBUDLO PRÁVOPLATNOSŤ DŇOM“: Doložku
podpisuje predseda  disciplinárneho orgánu prvého stupňa a opatrí ju dátumom a pečiatkou.

5. Právoplatne  uložené  disciplinárne  opatrenie  a  poznamená  aj  do  členského preukazu člena alebo funkcionára zväzu.

§ 31
Administratívne zabezpečenie

 

1. Administratívne práce súvisiace s disciplinárnym konaním disciplinárnej komisie zabezpečuje výbor základnej organizácie zväzu.

2. Administratívne práce súvisiace s disciplinárnym konaním disciplinárnej komisie pri Rade zväzu zabezpečuje sekretariát Rady SRZ.

 

§ 32
Záverečné ustanovenie

Tento  disciplinárny  poriadok  schválila  Rada  Slovenského  rybárskeho zväzu a nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2008.

Disciplinárny poriadok SRZ, vydaný v roku 2002 , s t r á c a  platnosť dňom 31.12.2007.

 

 

 

Slovenský rybársky zväz R a d a