Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Novela zákona o rybárstve 203/2003

Novela zákona o rybárstve


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone č. 203/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve nasledovne:


1. V § 10 ods. 2 sa slová "okresný úrad" nahrádzajú slovami "obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť".
2. V § 10 ods. 4 sa za slovo "lístka" v vkladajú slová "je výkonom štátnej správy a".
3. V § 36 písmeno a) znie:

"a) obce, v Bratislave a v Košiciach mestské časti,".

Doterajšie písmená a), b) a c) sa označujú ako písmená b), c) a d).
4. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

"
§ 36a
Obec
Obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť vydávajú rybárske lístky a vedie ich evidenciu."
5. V § 37 sa vypúšťa písmeno "b)".

Doterajšie písmená c), d) a e) sa označujú ako písmená b), c) a d).

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003