Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

SRZ MsO Zvolen oznamuje termíny uzavretia pretekárskej trate na VN Môťová, ktoré si môžete pozrieť na tomto odkaze


.

SRZ MsO Zvolen oznamuje členom, že v dňoch 15.9.-16.9.2018 je vyhlásený zákaz lovu rýb v revíri Hron č. 7a, 3-080-2-1 v úseku od železničného mosta pri sútoku Hron - Slatina v dĺžke 400 m pod Červenú medokyš a v úseku 300 m na do mostom na Ostrú Lúku v dĺžke 400 m nad vzdutím MVE Hronská Dúbrava. Ďalej je v termíne od 11.9.208 do 25.9.2018 zákaz privlastnenia si pstruha dúhového v revíri Hron č. 7a 3-1080-2-1 z dôvodu zarybnenia týmto druhom ryby. 

 


 

Na stránke je uverejnený rozpis brigád na rok 2018. Pozrieť si ho môžete na tomto odkaze. Zároveň je uverejnený Harmonogram brigád ObO 2 na rybochovnom hospodárstve Očová. Ten si môžete pozrieť na tomto odkaze.


  

!!!Dôležitá informácia!!!, vzhľadom na to, že ešte neboli ukončené všetky rokovania ohľadom Pohronskej únie, platí zatiaľ stav, ktorý nepovoľuje lov v rámci predchádzajúcich dohôd Pohronskej únie. Preto chceme upozorniť všetkých členov, aby nevyužívali a nenavštevovali revíry, ktoré boli zahrnuté v Pohronskej únii a bolo možné na nich loviť na Miestne povolenie z dôvodu prípadných komplikácií zo strany ostatných MO a MsO, ktoré boli v Pohronskej únii zahrnuté. Na týchto revíroch je možné loviť ryby len na Zväzové povolenie, pokiaľ sú konkrétne revíry zahrnuté vo Zväzovom povolení Rady SRZ. O zmene stavu budeme členov MsO okamžite informovať. 


 

V sekcii Legislatíva bol uverejnený nový Miestny rybársky poriadok MsO SRZ Zvolen, s platnosťou od 01.01.2018. Dávame hlavne do pozornosti prerevírovanie revíru Hron č. 7, kde nastalo rozdelenie na revír Hron č. 7a 3-1080-2-1 (KH) zväzový od železničného mosta nad sútokom Slatiny a Hrona po lávku pre peších pri Hronskej Dúbrave a Hron č. 7b 3-1081-6-1 revír Lipňový s výskytom hlavátky, od železničného mosta nad sútokom Slatiny a Hrona po ústie potoka Lukavica nad obcou Sliač. Takisto nastala zmena v revírovaní revíru Slatina č. 2 3-3750-4-1, revír je od MVE pri Pstruši až po hrádzové teleso VN Hriňová, bez štatútu Chyť a pusť.  Nový Miestny rybársky poriadok si môžete pozrieť na tomto odkaze.


   

SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0950 372 273. Ďakujeme. 


 

S M E R N I C A o platení členských príspevkov a povolení na rybolov v roku 2017.

TERMÍNY TRADIČNÝCH RYBÁRSKYCH PRETEKOV v roku 2017

 

Tradičné rybárske preteky detí  : VN Môťova             06.05.2017

Tradičné rybárske preteky dospelých : VN Môťova    07.05.2017

 

V Ý D A J    P O V O L E N Í  v  roku   2017.

 

1.   Povolenie na rok 2017 sa vydá len členom, ktorí odovzdali úlovkové lístky za rok 2016 a odovzdanie im bolo potvrdené v členskom preukaze, alebo uhradili pokutu za neodovzdanie prehladu o úlovkoch v požadovanom termíne, ďalej  majú  odpracovanú brigádu, resp. zaplatenú finančnú úhradu za neodpracované hodiny a v členskom preukaze budú mať nalepenú fotografiu (stanovy SRZ §6 bod 2 j). Deťom od 6 do 15 rokov, ktoré sú organizované v krúžkoch ml. rybárov je potrebné predložiť potvrdenie že absolvovali preskúšanie, poučenie.

 

2. UPOZORNENIE:  Členské príspevky a ostatné  platby musia byť zaplatené do 31. marca 2017!

Po uvedenom termíne podľa stanov SRZ  zaniká členstvo (stanovy SRZ §10 bod c). 

    Všetci členovia okrem detí od 6 do15 rokov sú povinní zaplatiť poštovou  poukážkou :

-      členské   30,00€,  alebo 14,00€

-      príspevok na vývoz odpadu - 1,00 €

-       príspevok pre deti a mládež   (podľa uváženia člena SRZ, ale minimálne 1,00EUR)             

-      a platby za  povolenia , podľa smernice  (viď. zadná strana)!

 

3. Všetci členovia sú povinní si okrem stanovených platieb prevziať členské známky do legitimácií

     v termíne do 08.04.2017 aj keď si neberú povolenie na rybolov na rok 2017.

     V termíne od 09.04.2017  do 30.06.2017 budú povolenia vydané len po uhradení administratívneho poplatku v hodnote 20,-EUR. Po 30.06.2017 už nebude možné vydať žiadne povolenie na rybolov.

 

4. Vydávanie bude spoločné pre obvodné organizácie ObO-1, ObO-2 a ObO-3 v  Rybárskom dome, na ulici Švermova  č.40, v termínoch  podľa bodu 6. Výdaj  pre  ObO4. – DETVA  bude realizovaný v Detve, ul. M. R. Štefánika č. 11, 3.posch. (oproti OD Siroň) . Pri výdaji povoleniek  je každý člen povinný priniesť so sebou :

-       ústrižky poštových poukážiek o platbe

-       členskú legitimáciu

-       platný štátny rybársky lístok na rok 2017 

 

Bez platného štátneho rybárskeho lístka a nalepenej fotografie v členskom preukaze vám nebude vydané povolenie na rybolov, platí aj pre deti od 6 do 14 rokov !!!

 

Žiadame  Vás , aby ste platby uskutočňovali vždy na samostatnej poštovej poukážke pre každého jednotlivca

( napr. otec + syn   -  treba dve poukážky !).  Platby v hotovosti sa neprijímajú okrem platby za rybárske poriadky!

 

5. Platby  realizovať len na  peňažných poukážkach SRZ ZVOLEN.  Na poukážke treba uviesť, v správe pre adresáta, čísla zo „Smernice ...“ pre platby, ktoré   realizujete. Nové poukážky  dostanú  členovia pri odovzdávaní úlovkových lístkov na jednotlivých ObO. Členovia, ktorí boli disciplinárnou  komisiou potrestaní  finančnou pokutou predložia tiež ústrižok o jej zaplatení ! 

 

6. Termíny výdaja pre ObO-1, ObO-2, ObO-3 :

1. termín

sobota

7. január 2017

9,00 – 14,00 hod

---------------

2. termín

sobota

14. január 2017

9,00 – 13,00 hod

---------------

3. termín

sobota

28. január 2017

9,00 – 13,00 hod

---------------

4. termín

sobota

11. február 2017

9,00 – 13,00 hod

---------------

5. termín

sobota

25. február 2017

9,00 – 13,00 hod

---------------

6. termín

sobota

4. marec 2017

9,00 – 13,00 hod

                 ---------------

7. termín

sobota

    11. marec 2017

9,00 – 14,00 hod

12,00 – 12,30 obed. prestávka

8. termín

sobota

18. marec 2017

9,00 – 14,00 hod

12,00 – 12,30 obed. prestávka

9. termín

sobota

25. marec 2017

9,00 – 14,00 hod

12,00 – 12,30 obed. prestávka

10. termín

sobota

         8. apríl 2017

9,00 – 14,00 hod

12,00 – 12,30 obed. prestávka

 

7. Žiadame všetkých členov, aby  využívali hlavne prvé termíny. V  každom  termíne je plánovaný výdaj pre cca 150 členov. Zmena niektorého termínu zo závažných dôvodov bude oznámená   výveskou v Rybárskom dome, skrinkách príslušných  ObO a na  www.srz-zvolen.sk

 

 

 

S M E R N I C A

o platení členských príspevkov a povolení na rybolov v roku 2017.

 

 

1.   Podmienkou pre priznanie a vydanie povolenia na rok 2017 je odovzdanie záznamov o úlovkoch v zákonom stanovenom termíne a odpracovanie resp. Úhrada brigád za rok 2016, odsúhlasených od ObO a potvrdených v členskej legitimácii ! 

 

2.   Členské príspevky sú splatné najneskoršie do 31.3. 2017 – po tomto termíne musí člen zaplatiť nové zápisné.

 

p.č.

Členské príspevky a povolenia pre rok 2017

 

1.

Členský príspevok – dospelí  nad 18 rokov

30,00 €

2.

Členský príspevok – mládež 15 –17 roční a študenti do 25 rokov

/Dolnú hranicu veku15 rokov musia dosiahnuť k 31.12. 2017         

14,00 €

3.

Príspevok na vývoz odpadu – neplatia deti do 14 rokov

/povinná platba pre všetkých členov SRZ nad 15 rokov /                

1,00 €

4.

Príspevok pre deti a mládež   (podľa uváženia člena SRZ, minimálne 1,00EUR)

/povinná platba pre všetkých členov SRZ nad 15 rokov /                

1,00  €

5.

Pokuta za neodovzdanie záznamu o úlovkoch  do 15.01.2017

10,00 €

6.

Zápisné pre nového člena             

34,00 €

7.

Zápisné pre deti do 14 rokov

7,00 €

8.

Kaprové – Miestne povolenie na vody MsO SRZ Zvolen

46,00 €

11.

Kaprové – Miestne – povolenie pre Deti od 6 do 14 rokov          

14,00 €

12.

Kaprové – Zväzové – povolenie pre Deti od 6 do 14 rokov

povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom miestneho kaprového povolenia vydaného ZO SRZ ktorej je členom.               

10,00 €

13.

Pstruhové – Miestne povolenie na vody MsO               

30,00 €

14.

Pstruhové – Miestne povolenie pre Deti od 6 do 14 rokov          

15,00 €

15.

Kaprové – Zväzové  povolenie

povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom miestneho kaprového povolenia vydaného ZO SRZ ktorej je členom.

35,00 €

16.

Lipňové – Zväzové povolenie

povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom miestneho kaprového alebo pstruhového povolenia vydaného ZO SRZ ktorej je členom.

35,00 €

 17.

Zvláštne povolenie na všetky revíry SRZ

/ vydáva RADA len po súhlasnom vyjadrení výboru ZO SRZ, ktorej je žiadateľ o vydanie

takéhoto povolenia členom /

       520,00 €

18.

Hosťovacie povolenie na K vody MsO  Zvolen         - denné okrem VN Dobrá Niva

10,00 €

 

                                                                                  - denné VN Dobrá Niva

15,00 €

 

                                                                                  - týždenné okrem VN Dobrá Niva

40,00 €

 

                                                                                  - Detské (6 – 14 rokov)  - denné

2,00 €

 

                                                                                  - Detské (6 – 14 rokov)  týždenné

5,00 €

19.

Hosťovacie povolenie na P vody MsO Zvolen          - denné

10,00 €

20.

Hlavátkové povolenie na revír Hron č.7 – 10 vychádzok ( v predaji od 10/2017)

50,00 €

21.

Za rok 2016 ste povinný uhradiť za  6  neodpracovaných hodín á 4,00€

24,00 €

22.

Predplatenie brigád na rok 2017 ( za neodpracované by ste zaplatili v 2018  30,-EUR)

25,00 €

23.

Poplatok za vydanie povolenia po termíne 01.04.2017 ,najneskôr však do 30.06.2017.

Od 01.07.2017 nebude možné vydať žiadne povolenie!!!

20,00 €

 

3.     Žiadosť na úľavu, alebo oslobodenie od brigád na rok 2017 je treba podať do 15.01.2017. Týka sa aj členov, ktorí mali úľavu alebo oslobodenie v predchádzajúcich rokoch.

4.     Členovia ktorí dosiahnu vek 65 rokov v roku 2017 a starší sú oslobodení od brigádnickej povinnosti.

 

 

 

Zvolen  27.10.2016                                                           Mestský výbor SRZ MsO Zvolen